Management Engineering
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προγεννητικος Έλεγχος- Αντισύλληψη-Τοκετός (2021-2022)

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενος να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕΤΟΣ" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕΤΟΣ" είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση αναφορικά με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου, της αντισύλληψης και του τοκετού.

Σκοπός τους ΠΜΣ είναι η διασύνεση της επαγγελαμτικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.  Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει 3 κύκλους μαθημάτων εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους και επιπρόσθετα ένα κύκλο Πρακτικής εξάσκησης - ερευνητικής δραστηριότητας. 

Οι διδάσκοντες αποτελούν εκλεκτά μέλη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας με σημαντική διδακτική κλινική και ερευνητική δραστηριότητα καθώς και επίσης καθηγητές από Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στο ΠΜΣ  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής, Μαιευτικής Νοσηλευτικής), Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας),  Σχολών Ψυχολογίας, Φυσιοθεραπείας, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 2500 ευρώ (833.34 ευρώ ανά κύκλο). Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'ανώτατο όριο σε 40 φοιτητές ανά έτος.

Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαίκό έτος 2021-2022 θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 10/12/2020 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση:  Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους αλλοδαπής)
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας
  4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
  5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά.
  6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία
  7. Αντίγραφα σχετικών δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
  8. Συστατική (ες) επιστολή (ες) έως 2 προεραιτικά.
  9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά 1 και 6 (Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα), αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψηφίους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ggalaz@med.duth.gr, ptsikour@med.duth.gr). Αξιολόγηση για την αποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

Για την επιλογή των υποψηφίων ΜΦ συνεκτιμώνται τα προσόντα τους σύμφωνα με τις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός στα συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα, προηγούμενη εμπειρία και ενδεχόμενες δημοσιεύσης ή ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά με την αναπαραγωγή. 

Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά τη κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους ΜΦ σε προφορική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησης τον Απρίλιο του 2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Παρασκευή και Σάββατο δύο φορές το μήνα με τηλεδιάσκεψη, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στο τηλέφωνο: 302551351372, 6937340875, 6974728272
 
Ε-mail: ggalaz@med.duth.gr, ptsikour@med.duth.gr, stavros.vasileiadis@hotmail.com

Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο