Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική: Από το εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (2018-2019)

Τα Τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδιοργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο:

«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”)

και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

Το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στους αναδυόμενους τομείς των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής, καθώς και τη συμβολή των νέων επιτευγμάτων της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (παθογόνοι μικροοργανισμοί, μοριακοί μηχανισμοί παθογένειας, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου) αλλά και πρακτική εφαρμογή (κλινικο-εργαστηριακές ασκήσεις και σύγχρονες Μοριακές τεχνολογίες αιχμής) για μια ολοκληρωμένη θεωρητική, κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση της διάγνωσης και αντιμετώπισης Λοιμωδών Νοσημάτων που απασχολούν τη Διεθνή Ιατρική. Θα υπάρξει επιπλέον δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασύνδεσης του ΔΠΜΣ με εργαστήρια διάγνωσης και μελέτης λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και εξοικείωσης των φοιτητών με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.

Το Δ.Π.Μ.Σ απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι πριν το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι «Master of Science» (M.Sc.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, ταχυδρομικώς ή προσωπικώς, φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – ΤΚ 68100

από 20/08/2018 μέχρι 28/09/2018

(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ότι η αποφοίτησή τους θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες οφείλουν κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οπωσδήποτε το πτυχίο πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
  4. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  5. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
  6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά.
  9. Συμπληρωματικά στοιχεία: Κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη της επιτροπής αξιολόγησης (π.χ. ερευνητική, εργαστηριακή ή κλινική δραστηριότητα, ανακοινώσεις σε ημερίδες/συνέδρια, δημοσιεύσεις κλπ.).

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

Επισημαίνεται ότι το Δ.Π.Μ.Σ «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ » διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκομένων, που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ και θα καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις των 1000 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ μέχρι τις 15/10/2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ www.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ .(κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος 2551030610, FAX 2551030613, e-mail dasimako@alex.duth.gr)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα