Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (2022-2023)

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος” (MSc in HPB Surgery). 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν ικανοποιητική εμπειρία στη χειρουργική και έχουν ενδιαφέρον στη Χειρουργική Ήπατος − Χοληφόρων – Παγκρέατος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλουν από 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022 φάκελο υποψηφιότητας (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος, Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, 3ος όροφος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής.
β) Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
γ) Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής ή βεβαίωση χρόνου άσκησης στη Χειρουργική (ειδικευόμενοι).
δ) Δύο συστατικές επιστολές.
ε) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η επαγγελματική, επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία.
στ) Επίσημο αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Το πρόγραμμα αρχίζει το Β’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, η διάρκειά του είναι 12 μήνες, η παρακολούθησή του υποχρεωτική και προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ.

Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και θα χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, Καθηγητή Χειρουργικής στα τηλ. 25513 51001, e-mail: mpitiak@med.duth.gr, ή τον αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Χρήστο Τσαλικίδη Επ. Καθηγητή Χειρουργικής στα τηλ. 25513 51010, 25510 30361 e-mail: ctsaliki@med.duth.gr και στην ιστοσελίδα http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs/

Προκήρυξη / Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο