Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων (2023-2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 15/15.5.2023 συνεδρίαση της, αποφάσισε να διοργανώσει και να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο  ́ ́ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ́ ́. Η πρόσκληση αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Π.Μ.Σ. διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διατήρηση και στην αποκατάσταση των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και της επίδρασης των κλιματικών μεταβολών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα (επίπεδο γνώσεων).
 • Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην καταγραφή και στην παρακολούθηση των οικοσυστημάτων (επίπεδο δεξιοτήτων).
 • Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και αποκατάστασης και η αξιολόγηση τύπων, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης σε διαταραγμένα οικοσυστήματα (επίπεδο στάσεων).

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστον ενάμισι (1,5) ημερολογιακό έτος (τρία (3) εξάμηνα). Σε αυτό γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των κάτωθι κατηγοριών:

 • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
 • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΤΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
 • Πτυχιούχοι αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Το Π.Μ.Σ.  ́ ́ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ́ ́, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα απορροφήσει το μέγιστο είκοσι (25) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 1.950,00 ευρώ, κατανεμημένα σε τρείς δόσεις των 650,00 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη του κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (otemperi@affil.duth.gr), από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2023, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 5029/2023.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους που δεν έχουν ακόμη ορκιστεί-θα προσκομίσουν τα αντίγραφα διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας το συντομότερο).
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
 6. Βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους /ενδιαφερόμενες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  ́ ́ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ́ ́, κα Ευγενία Οτέμπερη τηλ. 2552041172, και από το Internet (url:http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@affil.duth.gr).

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο