Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών (2023-2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 15/15.5.2023 συνεδρίαση της, αποφάσισε να διοργανώσει και να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ". Η πρόσκληση αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Π.Μ.Σ. διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεων τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι η καταγραφή και η παρακολούθηση δασών, δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος. Επιδιώκεται και η παροχή ειδικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι, εκτός από το καθαρώς επιστημονικό - τεχνολογικό μέρος, να είναι κατηρτισμένοι και στη μεθοδολογία παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να παρασχεθούν στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτυχθεί η επιστημονική προσέγγιση της απογραφής και παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
 • Να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
 • Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
 • Να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθηθεί η εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να ενισχυθούν, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστον δύο εξάμηνα (12 μήνες) με εντατικό πρόγραμμα κατά την θερινή περίοδο.
Σε αυτό γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Το Π.Μ.Σ. "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ", για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, θα απορροφήσει το μέγιστο τριάντα (30) Μεταπτυχιακούς έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Επιδιώκεται η παροχή του πλήρους φάσματος των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της Φοιτητές/Φοιτήτριες. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 1.800,00 ευρώ, κατανεμημένα σε τρείς δόσεις των 600,00 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (otemperi@affil.duth.gr), από Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2023, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 5029/2023.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους που δεν έχουν ακόμη ορκιστεί-θα προσκομίσουν τα αντίγραφα διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας το συντομότερο).
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
 6. Βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους /ενδιαφερόμενες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ", κα Ευγενία Οτέμπερη τηλ. 2552041172, και από το Internet (url: https://fmenr.duth.gr/, email: otemperi@affil.duth.gr).

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο