Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ψηφιακές Μορφές Τέχνης (2022-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Η σχετική ανακοίνωση εδώ.

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.) 114/τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1508 / 17.05.2018, Φ.Ε.Κ. 1717, τεύχος Β’ που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» για τον 17ο Κύκλο Σπουδών: Ακαδημαϊκά έτη 2022 – 2024. 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στο χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών μέσων, σε συνδυασμό με τη συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών και στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο ‘‘Ψηφιακές Μορφές Τέχνης’’.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κατ’ εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
- Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και η ποιότητα συνολικά του καλλιτεχνικού του έργου.
- Η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με την χρήση της σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας ως εκφραστικά μέσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές.
- Η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης) με πιστοποιητικά σπουδών.
- Η ευρύτερη παιδεία, η θεωρητική επάρκεια, η καλλιέργεια και ωριμότητα του υποψηφίου, όπως θα φανεί στην προσωπική συνέντευξη που δίνει ο/ η υποψήφιος/α κατά την τελική φάση επιλογής στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων.
- Ο βαθμός πτυχίου.
    
Η Επιτροπή Εισαγωγικών συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπόψη την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλει προς αξιολόγηση ο/η υποψήφιος/α.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» είναι πλήρους φοίτησης (full time). 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική (ποσοστό επιτρεπτών απουσιών: 20%). 

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2022 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.  Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δώδεκα (12). 
Τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Οι επιτυχόντες φοιτητές υποχρεούνται μετά την εισαγωγή τους να διαθέτουν ή να αποκτήσουν άμεσα τον βασικό, απαραίτητο προσωπικό τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ ικανό για editing video full HD, DSLR ή video κάμερα fullHD  τουλάχιστον, τρίποδο κ.α.) για την ανταπόκρισή τους στις βασικές απαιτήσεις των σπουδών και των έργων τους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  Αίτηση  Υποψηφιότητας στον 17ο Κύκλο Σπουδών του ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” (2022-2024) καταθέτοντας ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
(Φοιτητές που παραδίδουν τη Διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022, μπορούν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους εντός του μήνα Οκτωβρίου 2022).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στο ειδικό έντυπο, με μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας (το αρχείο της αίτησης θα κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.digitalarts.asfa.gr
2.    Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
3.    Φωτοαντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται (επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώμα) από επίσημη μετάφραση και από έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ (βλ. σημείωση 4ης σελίδας)
4.    Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών που τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό (Β2) ξένης γλώσσας. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθμολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωμένες σπουδές σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα άλλης χώρας (οι οποίες αποδεικνύονται με τα προβλεπόμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα) αποτελούν επαρκή απόδειξη για την απαιτούμενη γνώση της γλώσσας στην οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. (βλ. σημείωση 4ης σελίδας)
5.    Στοιχεία / πιστοποιητικά (αν υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την γνώση χρήσης Η/Υ (ιδιαίτερα σε λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.α.)
6.    Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου που θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες συνεργασίες του υποψηφίου, συναφείς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
7.    Σύντομο κείμενο τεκμηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου/έρευνας του υποψηφίου έως τώρα, καλλιτεχνικών και ερευνητικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ [έκτασης το πολύ 1000 (χιλίων) λέξεων]
8.    PORTFOLIO του/της υποψηφίου  (σε ενιαίο τεύχος .pdf ή/και Ιστοσελίδα) που να παρουσιάζει αναλυτικά καλλιτεχνικές, ερευνητικές και επαγγελματικές εργασίες και δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα με την κατεύθυνση εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα βίντεο, ήχοι και λοιπά έργα με ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα, ΔΕΝ αποστέλλονται ως αρχεία, αλλά οφείλουν να είναι αναρτημένα σε κατάλληλες (δωρεάν) πλατφόρμες για online παρακολούθηση/ακρόαση. Στο τεύχος .pdf του Portfolio περιλαμβάνονται τα links και πιθανά passwords αν χρειάζονται.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ PORTFOLIO, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ” http://www.digitalarts.asfa.gr/ 

Το υποβαλλόμενο portfolio παρουσίασης του καλλιτεχνικού κ.α. έργου του υποψηφίου (σε μορφή ιστοσελίδας ή ενιαίου τεύχους .pdf), οφείλει να είναι εύκολα προσβάσιμο, λειτουργικό και εύχρηστο. 

Στην περίπτωση υποβολής Portfolio με την μορφή Ιστοσελίδας ΔΕΝ απαιτείται η αγορά προσωπικού domain name. Μπορεί να υλοποιηθεί με χρήση δωρεάν πλατφόρμας σχεδιασμού και φιλοξενίας ιστοσελίδας (π.χ. wix, google pages, wordpress κ.α.).  Τα links (και πιθανά passwords) στην Ιστοσελίδα και στα έργα πρέπει να  περιλαμβάνονται και στην Αίτηση Συμμετοχής.

Σημείωση: (α) Εφίσταται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημόσιου τομέα. Είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στο email του ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” artdm@asfa.gr  ΚΑΙ στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ aklamaria@asfa.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Εισακτέων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμά τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ (α’ φάση) και καλεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη (β’ φάση).

Τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη και η ημερομηνία και πρόγραμμα των συνεντεύξεων, θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, θα ενημερωθούν μέσω email από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμ-βριο 2022.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.digitalarts.asfa.gr

Πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Αρχοντ. Κλαμαριά, τηλ. 2103897105, email: aklamaria@asfa.gr και στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών www.digitalarts.asfa.gr

Προκήρυξη / Παράταση

Αίτηση Υποβολής Αιτήσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (PORTFOLIO)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο