Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (2024-2025)

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος, το Τμήμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο μη συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράμματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο με μία φωτογραφία.
 2. Φάκελο ο οποίος να περιλαμβάνει:
  1. Φωτοαντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται (επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώμα) από επίσημη μετάφραση και από έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για τους τελειόφοιτους/ες υποψήφιους/ες.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί σε σχέση με το κείμενο επιστημονικών προθέσεων του υποψηφίου. Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθμολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωμένες σπουδές σε ομοταγές εκπαιδευτικό Ίδρυμα άλλης χώρας (οι οποίες αποδεικνύονται με τα προβλεπόμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα) αποτελούν επαρκή απόδειξη για την απαιτούμενη γνώση της γλώσσας στην οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  4. Φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται και τυχόν ερευνητική/επιστημονική δραστηριότητα, σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία διεξήχθη παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές ή μετά την ολοκλήρωσή τους και πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει νομίμως προσκομιζόμενων εγγράφων.
  6. Σύντομο κείμενο επιστημονικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ [έκτασης το πολύ 700 (επτακοσίων) λέξεων].
  7. Γραπτή επιστημονική εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ που έχει συγγραφεί στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος. Μπορεί να προσκομισθεί και οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία, σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ, αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης του παρόντος κριτηρίου (μη ύπαρξη επιστημονικής εργασίας), η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της να αναθέτει στον υποψήφιο συγγραφή μικρής έκτασης εργασίας με θέμα της επιλογής της. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί εντός τακτής προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή.
  8. Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: (α) Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημόσιου τομέα. Είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: arthm@asfa.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 23η Φεβρουαρίου 2024.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 16:00

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμά τα προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, καταρχήν, δεκτοί υποψήφιοιδύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη-εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2024.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΘΙΣΤΕ (www.aht.asfa.gr).

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κ. Αρχ. Κλαμαριά, τηλ.: 2103897105, e-mail: aklamaria@asfa.gr). Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο