Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (2020-2021)


ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αρ. πρωτ.: ΓΘ–43 Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΜΣ «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021


Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) το οποίο απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ).

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τµήµατος, το Τµήµα καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του Προγράµµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τµήµατα µε γνωστικό αντικείµενο µη συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράµµατος. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (βλ. παρακάτω) µε µία φωτογραφία.
2) Φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει:
α) Φωτοαντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόµιµη θεώρηση και να συνοδεύεται (επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώµα) από επίσηµη µετάφραση και από έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ∆ΟΑΤΑΠ (βλ. σηµείωση 3ης σελίδας).
β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για τους τελειόφοιτους/ες υποψήφιους/ες (βλ. σηµείωση 3ης σελίδας).
γ) Επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιµηθεί σε σχέση µε το κείµενο επιστηµονικών προθέσεων του υποψηφίου (βλ. παρακάτω). Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει αναγνωρισµένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθµολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωµένες σπουδές σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό Ίδρυµα άλλης χώρας (οι οποίες αποδεικνύονται µε τα προβλεπόµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα) αποτελούν επαρκή απόδειξη για την απαιτούµενη γνώση της γλώσσας στην οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας (βλ. σηµείωση 3ης σελίδας).
δ) Φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας (βλ. σηµείωση παρακάτω).
ε) Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρεται και τυχόν ερευνητική/επιστηµονική δραστηριότητα, σε γνωστικά αντικείµενα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ, η οποία διεξήχθη παράλληλα µε τις προπτυχιακές σπουδές ή αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους και πρέπει να τεκµηριώνεται βάσει νοµίµως προσκοµιζόµενων
εγγράφων.
στ) Σύντοµο κείµενο επιστηµονικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του ΠΜΣ [έκτασης το πολύ 700 (επτακοσίων) λέξεων]. 
ζ) Γραπτή επιστηµονική εργασία σε θέµα σχετικό µε το αντικείµενο του ΠΜΣ που έχει συγγραφεί στο πλαίσιο προπτυχιακού µαθήµατος. Μπορεί να προσκοµισθεί και οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική εργασία, σε θέµα σχετικό µε το αντικείµενο του ΠΜΣ, αδηµοσίευτη ή δηµοσιευµένη. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης του παρόντος κριτηρίου (µη ύπαρξη επιστηµονικής εργασίας) η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται κατά την κρίση της να αναθέτει στον υποψήφιο συγγραφή µικρής έκτασης εργασίας µε θέµα της επιλογής της. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί εντός τακτής προθεσµίας την οποία ορίζει η Επιτροπή. Η ανωτέρω επιστηµονική εργασία δεν απαιτείται προκειµένου για υποψηφίους υποτρόφους του ΙΚΥ ή άλλων φορέων.
η) Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.


Σηµείωση: (α) Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δηµόσιου τοµέα. Είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο. ∆ιευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα κληθούν να προσκοµίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.


Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).


Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται σε έντυπη µορφή κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (∆ευτέρα και Πέµπτη, 11:00-13:00) ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, υπόψη κ. Α. Κλαµαριά (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα).


Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά από τις 20/1/2020 και λήγει στις 24/2/2020.

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµά τα προσόντα των υποψηφίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και τον Κανονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ.


Οι µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταρχήν δεκτοί υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη-εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. 

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος. Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραµµα θα
πραγµατοποιηθούν το νωρίτερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη 2020.

Ο Κανονισµός Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ΘΙΣΤΕ (www.aht.asfa.gr).

Πληροφορίες:
Στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (κ. Αρχ. Κλαµαριά, τηλ.: 2103897105, e-mail: aklamaria@asfa.gr). Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ, είναι δε διαθέσιµα και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

15 Ιανουαρίου 2020
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

NIKΟΛΑΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα