Management Engineering
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (2021-2023)

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1521/29.05.2018, Φ.Ε.Κ.1905, τεύχος Β’, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για τα ακαδημαϊκά έτη 2021–2023.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας, μέσω της προσφερόμενης διεπιστημονικής γνώσης, σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών με δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων–σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για τη δημιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008 ή ν. 3328/2005 (Α΄80).

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα
2. Βαθμός πτυχίου
3. Φάκελος 20 έως 30 φωτογραφιών του έργου
4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου (έως 2 σελίδες)
5. Γνώση Ξένης γλώσσας
6. Συνέντευξη

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, και η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα επιτυχίας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να εγγραφούν.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα μαθήματα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2021 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική. Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δέκα (10) κατ’ έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 με την κάτωθι διαδικασία:

α) ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών/Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, υπόψη κ. Αρχ. Κλαμαριά).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

 • Αίτηση η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr (με 3 φωτογραφίες ταυτότητας)
 • Αντίγραφο πτυχίου (για Σχολές της αλλοδαπής και αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

β) Ηλεκτρονική υποβολή στο e-mail του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών artmet@asfa.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή:

 • Αίτηση η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr (με ψηφιακή φωτογραφία ταυτότητας)
 • Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου–εργασιών (portfolio) που να περιλαμβάνει από 20 έως 30 φωτογραφίες του έργου (για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης).
 • Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου του υποψηφίου (έως 2 σελίδες).
 • Αντίγραφο πτυχίου (για Σχολές της αλλοδαπής και αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημείωση:: Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή σε έντυπη (ταχυδρομική αποστολή) και ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικό μήνυμα) της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ημέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκομίσουν πέντε (5) πρόσφατα έργα τους.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Αρχοντούλα Κλαμαριά, τηλ.: 210 3897105, e-mail: aklamaria@asfa.gr (Πατησίων 42, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82) και την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr

Προκήρυξη

Αίτηση


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο