Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (2019-2021)

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1521 /29.05.2018, Φ.Ε.Κ. 1905, τεύχος Β’, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για τα ακαδηµαϊκά έτη 2019 – 2021.

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας, µέσω της προσφερόµενης διεπιστηµονικής γνώσης, σε επιλεγµένο αριθµό φοιτητών µε δέσµη ειδικών µεταπτυχιακών µαθηµάτων – σεµιναρίων, σύµφωνα µε τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα. Προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για τη δηµιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές και θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή κατόχων αναγνωρισµένων ισότιµων διπλωµάτων της αλλοδαπής οριζόµενα από το άρθρο 4 του ν. 3685 / 2008 ή ν. 3328 / 2005 (Α΄80).

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:

 1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα
 2. Βαθµός πτυχίου
 3. Φάκελος 20 έως 30 εκτυπωµένων φωτογραφιών του έργου
 4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου (έως 2 σελίδες)
 5. Γνώση Ξένης γλώσσας
 6. Συνέντευξη

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών, και η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα επιτυχίας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, και δίδεται προθεσµία δύο εβδοµάδων στους επιτυχόντες να εγγραφούν.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού είναι τέσσερα (4) εξάµηνα. Τα µαθήµατα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2018 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική. ∆εν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δέκα (10) κατ’ έτος.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πατησίων 42) από ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως και Πέµπτη 25 Ιουλίου 2019 τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες:

∆ευτέρα – 11:00 – 13:00

Πέµπτη – 11:00 – 13:00

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση η οποία διατίθεται τόσο από τη Σχολή όσο και από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.met.asfa.gr), (µε 3 φωτογραφίες ταυτότητας)
 2. Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου – εργασιών που να περιλαµβάνει από 20 έως 30 εκτυπωµένες φωτογραφίες του έργου (για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης).
 3. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 2 σελίδες).
 4. Αντίγραφο πτυχίου (για Σχολές της αλλοδαπής αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ∆ΟΑΤΑΠ)
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
 6. Βιογραφικό σηµείωµα που θα περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
 7. Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκµηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθµό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιηµένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιµά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συνέντευξη σε ηµέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ηµέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκοµίσουν πέντε (5) πρόσφατα έργα τους.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Αρχοντούλα Κλαµαριά, τηλ.: 210 3897105, e-mail: aklamaria@asfa.gr (Πατησίων 42, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82) και την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού, εδώ.

Ο Πρύτανης

Παναγιώτης Χαραλάµπους


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα