Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών (2022-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο, σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με τη «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» και η άσκησή τους. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας, η κατάρτιση των οποίων θα οδηγήσει σε διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων υγείας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της «Χειρουργικής Ογκολογίας Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών». Το Π.Μ.Σ. θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, αλλά παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων θα είναι η ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:
1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).
2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ψυχολογίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι/ες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία, του υποψηφίου.
ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται η γνώση ξένης γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:
α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια).
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια).
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής επιστημονική δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση).
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση).
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια).
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια).
η) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια/έτος, μέγιστο 30 μόρια).
θ) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά (7) μόρια, επιπέδου Γ1 οκτώ (8) μόρια, επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά και ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/06/2022 έως και τις 23/09/2022, εμπρόθεσμα, τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: chogdema@med.auth.gr.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών», τηλ.: 2310 999053 και ώρες 11:00-12:00 π.μ., email: chogdema@med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr.

Προκήρυξη / Παράταση

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο