Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις (MSc: Precision Surgery with Innovative Imaging Methods) (2022-2023)

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2022-2023 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης και η θερινή περίοδος κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με τίτλο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ».

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (και παλαιοί απόφοιτοι ΤΕΙ) (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων), πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Σχολών (π.χ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής κα άλλων συναφών Σχολών.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ από 19 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 14 Οκτωβρίου 2022 στην παρακάτω διεύθυνση: msc-precisionsurgery@med.auth.gr Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου καθώς και σύντομο υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΠΜΣ

δ) Πιστοποιητικό γνώσης μιας γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Απαιτείται: α) αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL (αγγλικά) με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο της Χώρας (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο της αντίστοιχης Φιλολογίας.

Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ ή πτυχίο από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος σε οποιαδήποτε βαθμίδα προγράμματος σπουδών, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Διευθυντής Προγράμματος

Γεώργιος Τσουλφάς, MD, PhD, FICS, FSSO, FACS Καθηγητής Χειρουργικής – Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο