Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Φαρμακευτική (2023-2024)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιομηχανική Φαρμακευτική» 2023-2024

Διάρκεια: 3 εξάμηνα
Τέλη Φοίτησης: 1500/εξάμηνο
Ώρες διδασκαλίας/εκπαίδευσης: απογευματινές
Τρόπος εκπαίδευσης: Διδασκαλία δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, εργαστηριακές ασκήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων, εφαρμογές σε Η/Υ
Πρακτική άσκηση: Δυνατότητα τρίμηνης έως εξάμηνης απασχόλησης ως πρακτική άσκηση (μη υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου) στους χώρους παραγωγής και στα εργαστήρια ελέγχου Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

1. Διαδικασία υποβολής
Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από 1 Ιουλίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • 8 έως 12 Σεπτεμβρίου συνέντευξη των υποψηφίων
  • έως 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση της Σ.Ε. για την επιλογή υποψηφίων.
  • συνέρχεται η Γ.Σ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων
  • 20 Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου υποδοχή φοιτητών και έναρξη μαθημάτων

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής και τη Γραμματεία του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@pharm.auth.gr και industrial.pharmacy.pms@gmail.com.

2. Δικαιολογητικά αίτησης 

  • Αίτηση εισαγωγής (θα την βρείτε στο τέλος της προκήρυξης)
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ),
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  • Πιστοποιητικά επιβεβαίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας, τυχόν δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις.
  • Συστατικές επιστολές (μέχρι 2)

3. Διαδικασία επιλογής

Η Συντονιστική Επιτροπή ελέγχει τον φάκελο κάθε υποψηφίου και καλεί σε συνέντευξη όσους πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Έπειτα εγκρίνει την τελική κατάταξη των επιτυχόντων κάθε ακαδημαϊκού έτους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος και του προγράμματος.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων προηγείται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου σε περίπτωση που προέρχονται από το ίδιο τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη, η συνάφεια του πτυχίου, ο βαθμός και τέλος η επαγγελματική εμπειρία και η ερευνητική δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Κριτήρια επιλογής και συντελεστές βαρύτητας (βλ. εδώ, σελ. 3)

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957, μέχρι και το 30% επί του συνόλου των εισαχθέντων μπορεί να φοιτήσει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης ολόκληρου (100%) ή κατά το ήμισυ (50%) του ποσού εφόσον πληρούν οικονομικά κριτήρια και όριο βαθμού πτυχίου (Πίνακας 3.1.), όπως ορίζεται από τον νόμο. Η αίτηση απαλλαγής των τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου των φοιτητών στο πρόγραμμα (θα την βρείτε στο τέλος της προκήρυξης).

ΠΙΝΑΚΑΣ Προϋποθέσεις απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης (βλ. εδώ, σελ. 4)

Οι εισακτέοι, άνευ διδάκτρων, θα πρέπει να προσκομίζουν κάθε εξάμηνο εκκαθαριστική δήλωση που αποδεικνύει πως δεν έχουν έσοδα και συνεχίζουν να δικαιούνται την υποτροφία. Αν χρειαστεί να βοηθούν επικουρικά στα εργαστήρια θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Η απασχόλησή τους σε διάφορες βιομηχανίες είναι προαιρετική και θα προτείνονται αξιοκρατικά βάση των επιδόσεών τους. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άνευ διδάκτρων, το πρόγραμμα του ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική δεν επιβαρύνεται με έξοδα που σχετίζεται με την εκπόνηση του (βιβλία, έξοδα εκδρομών).

Οι φοιτητές πρέπει να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά την εγγραφή τους ότι είναι ενήμεροι και συναινούν ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους στο ΠΜΣ με τη διαδικασία των άνευ διδάκτρων.

5. Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αναλυτικότερα, για εκπόνηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Γ.Σ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
3. (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

6. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 34 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και αυτοί βάση οικονομικών κριτηρίων, με υποτροφίες ή χορηγίες. Οι 24 εκ των 34 φοιτητών, παρακολουθούν κανονικά και δια ζώσης όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, ενώ οι 10 εξ’ αυτών αποτελούν ειδική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών. Στην ειδική ομάδα εντάσσονται στελέχη ή προσωπικό επιχειρήσεων συναφούς ή ταυτόσημου αντικειμένου με αυτό της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται με την υποβολή (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) ενυπόγραφης δήλωσης/βεβαίωσης από τον εργοδότη τους.

Στο Π.Μ.Σ. εκτός του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος από δωρεά ή χορηγία. Ο αριθμός των εισαχθέντων (επιτυχόντων) για το έτος 203-2024 θα ανακοινωθεί μετά από συνέλευση της 5μελούς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

7. Μαθήματα

Τα εξαμηνιαία μαθήματα, διάρκειας 14 εβδομάδων, κατανέμονται στο 1ο (3 μαθήματα), στο 2ο (3 μαθήματα) και 3ο εξάμηνο (2 μαθήματα) αντίστοιχα και ξεκινάνε τον μήνα Σεπτέμβριο. Αποτελούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στα ελληνικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ασχολούνται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία) με υποχρεωτική παρουσία.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα ξεκινά σταδιακά στο 1ο εξάμηνο ενώ η επίσημη έναρξη της θα πραγματοποιείται στο 2ο και θα ολοκληρώνεται στο 3ο εξάμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Μαθήματα ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική (βλ. εδώ, σελ. 5)

Προκήρυξη / Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο