Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (2024-2025)

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Α.Π.Θ., και το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων θα γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ ως υπότροφοι οι δύο (2) αριστεύσαντες/ασες φοιτητές/τριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις στην αρχή και το μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4957/2022 και του ΦΕΚ 4899/Β/16-9-2022, ήτοι βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 (βαθμολογική κλίμακα 0-10) και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας κατά την έναρξη του ακ. έτους σε ποσοστό 30% των εισακτέων. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ.

Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ως εξής :

 • Τις έξι (6) εβδομάδες του κάθε εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό) εκ του σύνεγγυς, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ.
 • Τις υπόλοιπες επτά (7) εβδομάδες του κάθε εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό) εξ αποστάσεως διαδικτυακά.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο με τις ακριβείς ημερομηνίες των εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως μαθημάτων, θα κοινοποιηθεί στους-στις ενδιαφερόμενους-ες κατά την παρουσίαση των μαθημάτων, στην έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο (2) εξαμήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 1. Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος (30 μόρια)
 2. Η βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15 μόρια)
 3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια).
 4. Η επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5 μόρια)
 5. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (5 μόρια).
 6. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/φιας από αρμόδια Επιτροπή (15 μόρια).
 7. Οι δύο (2) συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητή) (5 μόρια).
 8. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια).
 9. Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 μόρια)

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Α.Π.Θ., πληροφορίες για τον ακριβή τόπο και χρόνο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://msc-tourism.econ.auth.gr)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητή)
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν), κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2.
 9. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των γνήσιων πρωτοτύπων(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr).
 13. Επιστολή κινήτρων /Motivation letter

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνει μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή του προγράμματος σπουδών, τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ, τη διαδικασία επιλογής κ.λπ. να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ www.msc-tourism.econ.auth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους (μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά́ σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Google Forms του Δ.Π.Μ.Σ από τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2024 μέχρι την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 24.00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. www.msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995273, email: msc-tourism@econ.auth.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο