Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο εξάμηνο.

Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες. Η συνολική διάρκεια κάθε διάλεξης όλων των μαθημάτων είναι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

Τα μαθήματα κατανέμονται σε πέντε (5) μαθήματα ανά Εξάμηνο: πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ Εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα Επιλογής στο Β’ Εξάμηνο.

Μετά την παρακολούθηση των πέντε (5) Υποχρεωτικών μαθημάτων στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών, στο Β΄ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει μια από τις τρεις (3) προσφερόμενες Ειδικεύσεις: 1η Ειδίκευση: «Τουρισμός  και Περιφερειακή Ανάπτυξη», 2η Ειδίκευση: «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός», 3η Ειδίκευση: «Πολιτιστικός – Θρησκευτικός  Τουρισμός». Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει κατ΄ελάχιστον τρία (3) και μέγιστον τέσσερα (4) μαθήματα από την Ειδίκευση που θα ακολουθήσει, και κατ΄ελάχιστον ένα (1) και μέγιστον δύο (2) μαθήματα από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την παρακολούθηση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), εκ των οποίων 60 ECTS σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στις ειδικές διατάξεις του νόμου.  Κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα (έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε μάθημα) και στη διπλωματική εργασία.

Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να συμπληρώσει ισοδύναμο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μαθημάτων ή να εκπονήσει την ερευνητική διπλωματική του εργασία σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+ και ERASMUS+ International. Για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των μαθημάτων, για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε.,  είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων που διέπουν αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται η ύπαρξη της Σύμβασης Εκμάθησης (Learning Agreeent) (με τυχόν τροποποιήσεις αυτής), καθώς και της επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) που θα προσκομίζει ο/η φοιτητής/τρια από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Δίνεται η δυνατότητα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., να διδάσκονται ορισμένες διαλέξεις των μαθημάτων  εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν. 4485/2017. Οι διαλέξεις αυτές δεν μπορεί να ξεπερνούν το 35% του συνόλου των διαλέξεων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και δεν μπορεί να διδάσκονται ταυτόχρονα και δια ζώσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΟΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (6 ECTS)
 • E-TOURISM: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

1η Ειδίκευση. «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (6 ECTS)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (6 ECTS)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (6 ECTS)
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6 ECTS)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (6 ECTS)
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6 ECTS)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΑ (6 ECTS)

2η Ειδίκευση. «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός»

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (6 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (6 ECTS)
 • MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (6 ECTS)
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6 ECTS)

3η Ειδίκευση. «Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός»

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6 ECTS)
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6 ECTS)
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6 ECTS)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (6 ECTS)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6 ECTS)
 • ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Ο τρόπος της διενέργειας των μαθημάτων, του περιεχομένου τους και της εξέτασής τους καθορίζονται από τη Διδακτική Ομάδα (Δ.Ο.) του κάθε μαθήματος, με ευθύνη του/της Συντονιστή/τριας του μαθήματος που είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Διδάκτορας Ειδικός Επιστήμονας.

Συνολικά το Δ.Π.Μ.Σ. έχει τριάντα (30) προσφερόμενα μαθήματα: πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα και είκοσι πέντε (25) μαθήματα Επιλογής στις τρεις (3) ειδικεύσεις. Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την ειδίκευση την οποία επιλέγουν μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα του Α’ Εξαμήνου.

Τα μαθήματα επιλογής των τριών (3) προσφερόμενων Ειδικεύσεων καλύπτουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα και ειδικές ερευνητικές μεθοδολογίες, όπου παρουσιάζονται δυνατότητες για διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην διπλωματική εργασία. Με τα μαθήματα αυτά ο/η φοιτητής/τρια επικαιροποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του προσφερόμενου προγράμματος.

Μαθήματα επιλογής για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών ανά εξάμηνο που τα δηλώνει σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ενεργών φοιτητών/τριών του εξαμήνου δεν θα διδάσκονται. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ δύνανται να προσφέρονται συνδιδασκαλίες στην αγγλική γλώσσα.

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για το εαρινό. Η λήξη των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων γίνεται με τη συμπλήρωση δεκατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας. Σε περίπτωση μη διδασκαλίας εβδομαδιαίου μαθήματος από έναν/μία διδάσκοντα/ουσα, αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από τους/τις συνδιδάσκοντες/ουσες κατόπιν συνεννόησης ή να γίνει η αναπλήρωσή του την τελευταία εβδομάδα του κάθε εξαμήνου, η οποία και ορίζεται ως εβδομάδα αναπληρώσεων, πέραν των κανονικών εβδομάδων διδασκαλίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο