Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Συστηματική Φιλοσοφία (2020-2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία».

Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστηματική Φιλοσοφία» προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Ι.

(Α) Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

(Β) Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 23 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

(Γ) Στην αίτηση εισαγωγής οι υποψήφιοι θα προσδιορίζουν την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

(Δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(Δ. 1) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η ενδεχόμενη διδακτική εμπειρία ή και η επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων.
(Δ. 2) Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
(Δ. 3) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
(Δ. 4) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης 200-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία».
(Δ. 5) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, δημοσιεύματα).

(Ε) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215) ή υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramphilos@edlit.auth.gr αποκλειστικά στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 2 Οκτωβρίου 2020.

ΙΙ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

(Α) Γενικός βαθμός πτυχίου 20% (έως 20 μόρια).

(B) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου 10% (έως 10 μόρια).

(Γ) Γραπτή εξέταση σε ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες - μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.. Η ύλη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία», καθώς και σε ξενόγλωσσο φιλοσοφικό κείμενο, ώστε να τεκμαίρεται η γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, συνολικά 70% (έως 70 μόρια).

Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 50 μόρια).

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, οι εξετάσεις να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων. Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία ή, εφόσον απαιτηθεί, ηλεκτρονικά, αμέσως μετά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πίνακας επιτυχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία», θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τριών Τμημάτων.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020.

Το έντυπο της αίτησης, η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία»: εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα