Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σχολική Ψυχολογία (2024-2025)

Περίοδος αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως 10 Σεπτεμβρίου 2024.

---------------

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει:

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Σχολική Ψυχολογία σε μία από τις δύο (2) ειδικεύσεις:
  Α. Σχολική Ψυχολογία
  Β. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, δέκα (10) ανά ειδίκευση σπουδών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» είναι:

Α. Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»
Η ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» αφορά αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας οι οποίοι κατέχουν ή δύναται να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην ημεδαπή. Ως εκ τούτου γίνονται δεκτοί/ές:
I. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από Τμήματα Ψυχολογίας.
II. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Β. Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»
Η ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» αφορά εκπαιδευτικούς/στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
I. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ της ημεδαπής από Τμήματα που οδηγούν σε διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
II. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνον ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
α. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης (20%).
β. Αναλυτική Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και της επιλεγείσας ειδίκευσης (15%).
γ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η εθελοντική εργασία, η συμμετοχή σε συνέδρια, και οι συστατικές επιστολές (25%).
δ. Συνέντευξη επιλογής, στην οποία θα αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, οι γνώσεις και οι ικανότητες των υποψηφίων να ανταποκρίνονται σε έργα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (40%).

Η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια (α), (β) και (γ). Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, καλεί σε συνέντευξη το διπλάσιο των επιτυχόντων/ουσών (ανά κατεύθυνση) αριθμό υποψηφίων (δηλαδή τους/τις 20 πρώτους/ες ανά ειδίκευση), οι οποίοι/ες προκρίνονται στην κατάταξη. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν περισσότεροι των 20 υποψηφίων ανά ειδίκευση, καλούνται όλοι/ες οι ισοβαθμούντες/ούσες. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων και τη συνολική αξιολόγηση και κατάταξη των 20 υποψηφίων μεταξύ των 40 αρχικώς προσκληθέντων υποψηφίων και για τις δύο ειδικεύσεις, καλούνται συμπληρωματικά σε συνέντευξη, εφόσον υπάρχουν, και όσοι/ες υποψήφιοι/ες βρίσκονται σε επόμενες θέσεις της αρχικής κατάταξης (>20η ανά κατεύθυνση) οι οποίοι/ες, λαμβάνοντας υψηλή βαθμολογία στη συνέντευξη, θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι. Οι συνεντεύξεις θα είναι ομαδικές και θα περιλαμβάνουν προφορική εξέταση των υποψηφίων, βάσει της βιβλιογραφίας που προτείνεται παρακάτω.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

 • Α. Βιβλιογραφία για τις/ις υποψηφίους/ιες της ειδίκευσης «Σχολική Ψυχολογία»
  1. Bibou-Nakou, I. (2003). Helping teachers to help children living with a mentally ill parent. School Psychology International, 24 (3), 5-21.
  2. Drake, K., Belsky, J., & Fearon, R. M. P. (2014). From early attachment to engagement with learning in school: The role of self-regulation and persistence. Developmental Psychology, 50(5), 1350-1361.
  3. Φιλιππάτου, Δ., & Δημητροπούλου, Π. (2019). Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα. Ψυχολογία, 24(1) 113-122. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22389
  4. Kennedy, M., Kreppner, J., Knights, N., Kumsta, R., Maughan, B., Golm, D., Rutter, M., Schlotz, W., & Sonuga-Barke, J. S. (2016). Early severe institutional deprivation is associated with a persistent variant of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: clinical presentation, developmental continuities and life circumstances in the English and Romanian adoptees study. Journal of Child Psychology and Psychiatry. DOI: 10.1111/jcpp.12576.
  5. Kratochwill, T. R. (2007) Preparing psychologists for evidence-based school practice: Lessons learned and challenges ahead. American Psychologist, 62, 843–845.
  6. Ogg, J., & Anthony, C. J. (2019). Parent involvement and children's externalizing behavior: Exploring longitudinal bidirectional effects across gender. Journal of School Psychology, 73, 21-40.
  7. Smith, E. J. (2006). The strength-based counseling model. The Counseling Psychologist, 34(1), 13-79. DOI: 10.1177/0011000005277018
  8. Theron, L. C. (2016). The everyday ways that school ecologies facilitate resilience: Implications for school psychologists. School Psychology International, 37(2), 87-103. DOI: 10.1177/0143034315615937
  9. Velleman, R, & Templeton, L. J. (2016). Impact of parents’ substance misuse on children: Un update. British Journal of Psychological Advances, 22, 108–117. doi: 10.1192/apt.bp.114.014449
  10. Walsh, M. E., Galassi, J. P., Murphy, J. A., & Park-Taylor, J. (2002). A Conceptual framework for counseling psychologists in schools. The Counseling Psychologist, 30(5), 682-704. DOI: 10.1177/0011000002305002
  11. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
  12. Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47, 302-314.
  13. Albritton, K., Mathews, R. E., & Boyle, S. G. (2019). Is the role of the school psychologist in early childhood truly expanding? A national survey examining school psychologists' practices and training experiences. Journal of Applied School Psychology, 35(1), 1-19.
  14. Bartolo, P. A. (2010). Why school psychology for diversity? School Psychology International, 31(6), 567-580.
  15. Δανιηλίδου, Α., & Πλατσίδου, Μ. (2022). Δημιουργία και έλεγχος μιας κλίμακας για την αξιολόγηση των προστατευτικών παραγόντων της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 27 (3), 1-25. https://doi.org/10.12681/psy_hps.27034
  16. Φαλάγγα, Κ. & Γωνίδα, Ε. (2022). Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική εργασία των παιδιών στο σπίτι: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 27, 99-122. https://doi.org/10.12681/psy_hps.31876
    
 • Β. Βιβλιογραφία για τους/ις υποψηφίους/ιες της ειδίκευσης «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»
  1. Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8, 289-308.
  2. Al-Yagon, M. (2016). Perceived close relationships with parents, teachers, and peers: Predictors of social, emotional, and behavioral features in adolescents with LD or comorbid LD and ADHD. Journal of Learning Disabilities, 49(6), 597-615.
  3. Dimakos. I. C. (2006). The attitudes of Greek teachers and trainee teachers towards the development of school psychological and counselling services. School Psychology International, 27(4), 415-425. DOI: 10.1177/0143034306070427
  4. Kourkoutas, E., & Giovazolias, Th. (2015). School-based counselling work with teachers: An integrative model. The European Journal of Counselling Psychology, 3(2), 137-158. DOI: 10.5964/ejcop.v3i2.58
  5. Κουρκούτας, Η., Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Hart, A., Kassis, W., & Σταύρου, Π. (2019). Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο: Δεδομένα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Ψυχολογία, 24(1), 9-31. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22428.
  6. Magi, K., & Kikas, E. (2009). School psychologists’ role in school. Expectations of school principals on the work of school psychologists. School Psychology International, 30(4), 331-346. DOI. 101177/0143034309106943
  7. Romano, E., Babchishin, L., Marquis, R., & Frechette, S. (2015). Childhood maltreatment and educational outcomes. Trauma, Violence, & Abuse, 16(4), 418-437.
  8. Rosenzweig, E. Q., & Wigfield, A. (2016). STEM motivation interventions for adolescents: A promising start, but further to go. Educational Psychologist, 51, 146-163.
  9. Stroet, K., Opdenakker, M-C, & Minnaert, A. (2016). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65-87.
  10. Van Ouytsel, J., Walrave, M., & Van Gool, E. (2014) Sexting: Between Thrill and Fear—How Schools Can Respond, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87:5, 204-212. http://dx.doi.org/10.1080/00098655.2014.918532
  11. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
  12. Ahtola, A., & Kiiski-Mäki, H. (2014). What do schools need? School professionals' perceptions of school psychology. International Journal of School & Educational Psychology, 2(2), 95-105.
  13. Gilman, R., & Medway, F. J. (2007). Teachers' perceptions of school psychology: A comparison of regular and special education teacher ratings. School Psychology Quarterly, 22(2), 145-161.
  14. Δανιηλίδου, Α., & Πλατσίδου, Μ. (2022). Δημιουργία και έλεγχος μιας κλίμακας για την αξιολόγηση των προστατευτικών παραγόντων της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 27 (3), 1-25. https://doi.org/10.12681/psy_hps.27034
  15. Φαλάγγα, Κ. & Γωνίδα, Ε. (2022). Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική εργασία των παιδιών στο σπίτι: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 27, 99-122. https://doi.org/10.12681/psy_hps.31876

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα του Τμήματος, από 01.09.2024, ώρα 7:00 έως 10.09.2024, ώρα 21:00.

Α. Στην πλατφόρμα θα δηλώνεται:
1. Η ειδίκευση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται.
2. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α.

Β. Οι υποψήφιοι/ες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βασικό Τίτλο Σπουδών
2. Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
3. Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης/Ορκωμοσία
4. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
7. Αποδεικτικά έγγραφα για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) και εφόσον υπάρχουν μια ή δύο συστατικές επιστολές. Για τους/τις αποφοίτους του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση συστατικών επιστολών, αντ’ αυτού οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναφέρουν στο βιογραφικό του σημείωμα τα ονόματα δύο μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που μπορούν να τους συστήσουν.

ΤΕΛΗ & ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» στην ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200€) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., ενώ της ειδίκευσης «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρών (2.400€) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., τα οποία θα καταβάλλονται σε 4 δόσεις των 800 € και των 600 € αντίστοιχα, στην αρχή κάθε εξαμήνου φοίτησης.

Επίσης, υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οι ομαδικές συνεντεύξεις-προφορικές εξετάσεις ανά ειδίκευση στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» θα πραγματοποιηθούν το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2024. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κ. Κυριακή Καραμούζη τηλέφωνο 2310997313 και ηλεκτρονικά kyriaki@psy.auth.gr)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο