Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο (2020-2021)

Ηημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαικό έτος 2020 – 2021
Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2020

Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Προπόνηση και πρόληψη τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο.

• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου 2020 είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@phed-sr.auth.gr είτε ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62 110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050., fax: 2310-991049).

Αριθμός εισακτέων, είκοσι (25) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Με την υποβολή της αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR- Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ2016/679).

Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:

1. σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας,
2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα (ΔΟΑΤΑΠ) με τα Ελληνικά,
3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ’ ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

Διαδικασία επιλογής

Α. Προϋποθέσεις

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του/της υποψήφιου/ας και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του/της, πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις:

1. Η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα.
2. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών).

Β. Δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πέραν των δύο παραπάνω προϋποθέσεων, πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
ii. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο),
iii. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας ποδοσφαίρου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
iv. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
v. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών)
vi. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
vii. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων
viii. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων
ix. Οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό το οποίο αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων, αποστέλλονται σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: info@phed-sr.auth.gr ή στη Γραμματεία ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Επισημαίνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική ή και η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που θα φοιτήσουν στο ΠΜΣ επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του ΠΜΣ, την κ. Δήμητρα Γκιμπιρίτη, τον κ. Τουλούπη Κωνσταντίνο, τηλ: 2310-991050,51 και από την ηλεκτρονική σελίδα www.phed-sr.auth.gr.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο ΠΜΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ για το ΠΜΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα