Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία (2023-2024)

Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» – Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-2025

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος στις αρχές Μαΐου 2024.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά το διάστημα 1-10 Σεπτεμβρίου 2024 και οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

Για όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να περιμένουν την ανάρτηση της προκήρυξης.

Ανακοίνωση

----------------------------------

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πλήρες πρόγραμμα διετούς εντατικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους) στο οποίο αντιστοιχούν 150 ECTS και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία σε μία από τις δύο ειδικεύσεις:

Α. Κλινική Ψυχολογία

Β. Κλινική Νευροψυχολογία

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) στην ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν έως και τρία (3) επιμέρους μαθήματα χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Στους ελεύθερους ακροατές δεν απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την αποπεράτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος και την επιτυχή εξέτασή τους σε κάθε ελεύθερο/η ακροατή/ρια χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο Π.Μ.Σ.. Τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο σε ελεύθερους ακροατές καθώς και ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατόπιν εισήγησης των διδασκόντων των αντίστοιχων μαθημάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών κα Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην ημεδαπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α. Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.
β. Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%
γ. Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%
δ. Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.
ε. Ατομική Συνέντευξη σε ποσοστό 10%. Επισημαίνεται ότι προσκαλούνται σε συνέντευξη μόνον όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει στη γραπτή εξέταση και στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης κατόπιν σχετικού ελέγχου καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον/την τελευταίο/α εισαχθέντα/εισαχθείσα στο Π.Μ.Σ., εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Κλινική Ψυχολογία

Θεματικές ενότητες

 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 •  Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 • Διαγνωστικές μέθοδοι και τεστ στην Κλινική Ψυχολογία (νοημοσύνης και προσωπικότητας)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Cervone, D., & Pervin, L. A. (2013). Θεωρίες προσωπικότητας: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
 •  Heiden, L. A., & Hersen, M. (2009). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (επιστ. επιμ. Α. Καλαντζή-Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [κεφ. 4 & 6]
 •  Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]
 • Kουλάκογλου, Κ. (2012). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. [Κεφ.8]

II. Ψυχοθεραπεία

Θεματικές ενότητες

 • Βασικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία
 • Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις
 • Συμπεριφορική θεραπεία
 • Γνωστικές- Συμπεριφορικές προσεγγίσεις
 • Ψυχαναλυτικές/ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις
 • Οικογενειακή θεραπεία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Corey, G. (2005). Θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Περιστέρι: Εκδόσεις Έλλην.
 •  Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]

Ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Νευροψυχολογία

Θεματικές ενότητες

 • Ανατομία εγκεφάλου και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες: εκτελεστικές λειτουργίες, προσοχή, μνήμη, οπτικο-χωρική αντίληψη, λεκτικές ικανότητες και οι εγκεφαλικές περιοχές που τις διαμεσολαβούν.
 •  Αρχές και διαδικασίες της νευροψυχολογικής εκτίμησης, νευροψυχολογικά ελλείμματα σε διάφορες ασθένειες, κλινικά σύνδρομα.
 • Η επιστήμη της κλινικής νευροψυχολογίας και συναφείς ειδικότητες.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Kolb & Whishaw (2018). «Βασικές Αρχές Νευροψυχολογίας του Ανθρώπου». Εκδόσεις Gutenberg. Κεφ. 1, 3, 13-17, 20-22

ΙΙ. Στατιστική

Θεματικές ενότητες

 • Περιγραφική στατιστική: κατανομές συχνοτήτων και γραφικές τους παραστάσεις, δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, ασυμμετρία και κύρτωση κατανομής.
 • Ιδιότητες της κανονικής κατανομής.
 • Βασικές έννοιες της συνάφειας, δείκτες συνάφειας.
 •  Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Βασικές έννοιες των στατιστικών ελέγχων. Σύγκριση δύο μέσων όρων για ανεξάρτητα και συσχετισμένα ανά ζεύγη δείγματα. Έλεγχος ανεξαρτησίας x 2 για δύο ποιοτικές μεταβλητές. Βασικές έννοιες της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης και των ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ρούσσος, Π. Λ. & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος.
 • Γναρδέλλης Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του Τμήματοςαπό 01/03/2023, ώρα 7:00 έως 31/03/2023, ώρα 21:00.

Α. Στην πλατφόρμα θα δηλώνεται:

1.Η ειδίκευση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται.

2. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α.

Β. Οι υποψήφιοι/ες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών
 2. Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους (εφόσον ήδη έχει εκδοθεί) από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3.  Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 5.  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου (μπορεί να κατατεθεί έως την ημερομηνία των εξετάσεων)
 6. 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό, θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, α) με πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, β) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, γ) με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 7. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
 8. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κλπ.).

ΤΕΛΗ & ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., τα οποία θα καταβάλλονται σε 4 δόσεις των 1.000 € στην αρχή κάθε εξαμήνου φοίτησης.

Επίσης, υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εισιτήριες εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους:

Α. στην ειδίκευση «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»  θα γίνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ως εξής:

Μάθημα:

 • Νευροψυχολογία, ώρα 10:00 – 12:00, στην αίθουσα 02, στο 2ο υπόγειο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Στατιστική, ώρα 12:30 – 14:30, στην αίθουσα 02, στο 2ο υπόγειο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής

Β. στην ειδίκευση «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» θα γίνουν την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, ως εξής:

Μάθημα:

 • Κλινική Ψυχολογία, ώρα 12:30 – 14:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Ψυχοθεραπεία, ώρα 15:15 – 16:45, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων τους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι υποψήφιες/οι χωρίς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, ώρα 11:30 στο Ψυχολογικό Εργαστήριο (χώρος 416, του 4ου ορόφου, του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής).

Υπενθυμίζεται στις/ους υποψήφιες/ους ότι (α) η επιτυχής εξέταση στη ξένη γλώσσα και (β) η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην ελληνική επικράτεια, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισιτήριες εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί ως ελεύθεροι ακροατές άτομα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του Τμήματος, από 01/03/2023, ώρα 7:00 έως 31/03/2023, ώρα 21:00.

Α. Στην πλατφόρμα θα δηλώνεται:

1. 1. Η ειδίκευση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται.

2. Ο τίτλος του μαθήματος που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος

Β. Οι υποψήφιοι/ες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. . Βασικός Τίτλος Σπουδών

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι ελεύθεροι ακροατές που θα παρακολουθούν μάθημα ή κύκλο μαθημάτων (κατ’ ανώτερο μέχρι 3 μαθήματα) θα καταβάλλουν 200€ ως τέλη εγγραφής για κάθε μάθημα. Η καταβολή γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μάθημα κατά την έναρξη εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο