Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία (2019-2020)

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» (αρ. συνεδρίασης 323/01.11.2018), το οποίο περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατεσσάρων (14) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν έως και τρία (3) επιμέρους μαθήματα χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Στους ελεύθερους ακροατές δεν απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την αποπεράτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος και την επιτυχή εξέτασή τους σε κάθε ελεύθερο/η ακροατή/ρια χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο Π.Μ.Σ.. Τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο σε ελεύθερους ακροατές καθώς και ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατόπιν εισήγησης των διδασκόντων των αντίστοιχων μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά σε ένα πλήρες πρόγραμμα διετούς εντατικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους) στο οποίο αντιστοιχούν 150 ECTS και απονέμει:

-  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία σε μία από τις δύο (2) κατευθύνσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία

(β) Κλινική Νευροψυχολογία

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) στην Κατεύθυνση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην Κατεύθυνση «Κλινική Νευροψυχολογία».

Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων

Ψυχολογίας της ημεδαπής.

 1.  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
 2.  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..

Διαδικασίες Επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

β) Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%

γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%

δ) Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

ε) Ατομική Συνέντευξη σε ποσοστό 10%. Επισημαίνεται ότι προσκαλούνται σε συνέντευξη μόνον όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει στη γραπτή εξέταση και στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

 1. Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας

ΎΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Κλινική Ψυχολογία         

ΙΙ. Ψυχοθεραπεία

 

Ι. Κλινική Ψυχολογία

Θεματικές ενότητες

 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 • Διαγνωστικές μέθοδοι και τεστ στην Κλινική Ψυχολογία (νοημοσύνης και προσωπικότητας)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

-Cervone, D., &Pervin, L.A.(2013). Θεωρίες προσωπικότητας: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

-Kring, A.M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]

-Kουλάκογλου, Κ. (2012). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. [Κεφ.8].

-Μέλλον, Ρ. (1998). Ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Κεφ. 7, 8, & 9].

 

II. Ψυχοθεραπεία

Θεματικές ενότητες

 • Βασικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία
 • Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις
 • Συμπεριφορική θεραπεία
 • Γνωστικές- Συμπεριφορικές προσεγγίσεις
 • Ψυχαναλυτικές/ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις
 • Οικογενειακή θεραπεία

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Corey (2005) (1ηελληνική έκδοση). Θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Επ. Μετάφρασης: Ε. Κοτρώτσιου. Περιστέρι: Εκδόσεις Ελλήν.

- Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Gutenberg. [Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ]

 

2. Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας

ΎΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι. Νευροψυχολογία

ΙΙ. Στατιστική

Ι. Νευροψυχολογία

 

Θεματικές ενότητες

 •  Ανατομία εγκεφάλου και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες: εκτελεστικές λειτουργίες, προσοχή, μνήμη, οπτικο-χωρική αντίληψη, λεκτικές ικανότητες και οι εγκεφαλικές περιοχές που τις διαμεσολαβούν.
 •  Αρχές και διαδικασίες της νευροψυχολογικής εκτίμησης, νευροψυχολογικά ελλείμματα σε διάφορες ασθένειες, κλινικά σύνδρομα.
 •  Η επιστήμη της κλινικής νευροψυχολογίας και συναφείς ειδικότητες.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Darby & Walsh (2008). Νευροψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου

ΙΙ. Στατιστική

Θεματικές ενότητες

 • Περιγραφική στατιστική: κατανομές συχνοτήτων και γραφικές τους παραστάσεις, δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, ασυμμετρία και κύρτωση κατανομής.
 • Ιδιότητες της κανονικής κατανομής.
 • Βασικές έννοιες της συνάφειας, δείκτες συνάφειας.
 • Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Βασικές έννοιες των στατιστικών ελέγχων. Σύγκριση δύο μέσων όρων για ανεξάρτητα και συσχετισμένα ανά ζεύγη δείγματα. Έλεγχος ανεξαρτησίας x2 για δύο ποιοτικές μεταβλητές. Βασικές έννοιες της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης και των ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ρούσσος, Π. Λ. & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 • Γναρδέλλης Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το επιλεγμένο Π.Μ.Σ. και η κατεύθυνση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας)

Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται

2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α

Β. Τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους (εφόσον ήδη έχει εκδοθεί) από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών .

 1. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου (μπορεί να κατατεθεί έως την ημερομηνία των εξετάσεων)
 4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, α) με πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, β) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική γ) με απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.

5. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από τη Παρασκευή 1 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

α. δια ζώσης υποβολή στη Γραμματεία των Τομέων Ψυχολογίας (1ος όροφος, παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 208)

β. ταχυδρομική αποστολή μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. - ΓΡΑΦΕΙΟ 208
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ.
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 4.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου φοίτησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», θα γίνουν εντός του μηνός Μαΐου 2019. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί ως ελεύθεροι ακροατές άτομα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία»

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α. Αίτηση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας)

Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται

2. Ο τίτλος του μαθήματος που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος

Β.  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής για τους ελεύθερους ακροατές ή ταχυδρομική αποστολή τους πραγματοποιείται κατά το διάστημα που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παράγραφο «Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων».

Τέλη Εγγραφής σε Μάθημα

Οι ελεύθεροι ακροατές που θα παρακολουθούν μάθημα ή κύκλο μαθημάτων (κατ’ ανώτερο μέχρι 3 μαθήματα) θα καταβάλλουν 200€ ως τέλη εγγραφής για κάθε μάθημα. Η καταβολή γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μάθημα κατά την έναρξη εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα