Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στην κάθε κατεύθυνση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται:

Για την ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»

- Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα πέντε (85) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια της Α’ θερινής περιόδου και ολοκληρώνεται με το πέρας της Β’ θερινής περιόδου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 1.200 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»

- Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εβδομήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια της Α’ θερινής περιόδου και ολοκληρώνεται με το πέρας της Β’ θερινής περιόδου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 1000 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»

Α` Εξάμηνο

 • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (10 ECTS)
 • Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση (10 ECTS)
 • Ψυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο

 • Ψυχοθεραπεία: Γνωστική (10 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία (5 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Α’ Θερινή Περίοδος

 • Πρακτική Άσκηση (10 ΕCTS)
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο

 • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές (5 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων (5 ECTS)
 • Συζήτηση Περιπτώσεων Ι (5 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)
 • Διεξαγωγή έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ` Εξάμηνο

 • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)
 • Συζήτηση Περιπτώσεων ΙΙ (5 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)
 • Ανάλυση δεδομένων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ Θερινή Περίοδος

 • Πρακτική Άσκηση (10 ΕCTS)
 • Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

Ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»

Α` Εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση (10 ECTS)
 • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές (10 ECTS)
 • Κλινική Νευροφυσιολογία (5 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο

 • Νευροψυχολογική Εκτίμηση (10 ECTS)
 • Νευροψυχολογική Αποκατάσταση (10 ECTS)
 • Νευροαπεικόνιση (5 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Α’ Θερινή Περίοδος

 • Πρακτική Άσκηση (10 ΕCTS)
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση και διεξαγωγή έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

Γ` Εξάμηνο

 • Νευροψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (10 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων (10 ECTS)
 • Νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ` Εξάμηνο

 • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών και Συμπεριφορικών Δυσκολιών (10 ECTS)
 • Νευρογλωσσολογία (10 ECTS)
 • Εγκέφαλος και συμπεριφορά (10 ECTS)
 • Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και Συνέπειές της (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ Θερινή Περίοδος

 • Ανάλυση δεδομένων, ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

 

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου είναι δυνατή η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη Δ.Ε.Π. αλλοδαπών πανεπιστημίων για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνει στα Αγγλικά. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και του σχεδίου εργασίας/project γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο