Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα (2023-2024)

Αλλαγή ημερομηνιών κατάθεσης αιτήσεων και εισιτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-2024

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει:

- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

I. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄).
II. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
III. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..
IV. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
α. Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης (80%). Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στο οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).
β. Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.
γ. Η επίδοση του υποψήφιου σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου με ποσοστό αξιολόγησης 10%.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης κατόπιν σχετικού ελέγχου καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλες/οι οι υποψήφιες/οι που ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα.

Με σχετική απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση μαθήματος ή κύκλου μαθημάτων (έως 3 μαθήματα) συναφών με το Π.Μ.Σ. από φοιτητές/τριες οι οποίες/οι, λόγω των προπτυχιακών τους σπουδών σε άλλη κατεύθυνση, δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μάθημα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές ενότητες:

 • Αντικείμενο και επίπεδα ανάλυσης στην κοινωνική ψυχολογία
 • Επιστημολογικά ρεύματα και Μέθοδοι έρευνας
 • Ενδο-ατομικές και Δι-ατομικές Κοινωνιοψυχολογικές Έννοιες και Διεργασίες
 • Κοινωνική Απόδοση. Σφάλματα και μεροληψίες κατά την κοινωνική απόδοση.
 • Στάσεις - Αλλαγή στάσεων
 • Ενδο-ομαδικές και Δι-ομαδικές Κοινωνιοψυχολογικές Έννοιες και Διεργασίες
 • Κοινωνική επιρροή. Ανάπτυξη κοινωνικών κανόνων. Συμμόρφωση. Υποταγή στην εξουσία. Μειονοτική επιρροή – Καινοτομία
 • Διομαδικές σχέσεις. Σχετική αποστέρηση. Η θεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης. Τα πειράματα των «ελαχίστων» ομάδων. Η θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας. Συλλογική συμπεριφορά και Ψυχολογία του Πλήθους.
 • Στερεότυπα, Προκατάληψη και Ρατσισμός. Επιπολιτισμοποίηση και Διομαδική Επαφή- Αλλαγή στερεοτύπων – Μείωση της προκατάληψης – Βελτίωση Διομαδικών σχέσεων
 • Φιλοκοινωνική συμπεριφορά
 • Ιδεολογία και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις. Ορισμός. Δημιουργία. Λειτουργίες. Κοινωνικές αναπαραστάσεις και Ομάδες.
 • Η Στροφή στο Λόγο: Ανάλυση Λόγου, Λογοψυχολογία (Δια/του Λόγου Ψυχολογία) και Ρητορική

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Hewstone, Μ. & Stroebe, W. (Eds) (2007).Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Hogg, M., Vaughan, G. (2010). (Επιμ. Εκδ.: Α. Χαντζή). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα :Gutenberg.
 • Μποζατζής, Ν. & Δραγώνα, Θ. (Επιμ. Εκδ.) (2011). Κοινωνική ψυχολογία: Η στροφή στον λόγο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Wetherell, M. (Εd) (2004). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος, από 10/09/2023, ώρα 7:00 έως 30/09/2023, ώρα 21:00.

Α. Στην πλατφόρμα θα δηλώνεται:
1. Το Τμήμα και το Α.Ε.Ι από το οποίο αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/α.
2. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α.

Β. Οι υποψήφιοι/ες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βασικό Τίτλο Σπουδών
2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Μόνο με επιτυχή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα μπορούν οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στις υπόλοιπες διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής υποψήφιου/ας υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
5. Αποδεικτικά έγγραφα για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).

ΤΕΛΗ & ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ου εξαμήνου φοίτησης).

Επίσης, υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 10 έως 15 Οκτωβρίου 2023. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο