Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία».

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία.

Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις:

1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική

2. Βιομηχανική Φαρμακολογία

3. Κλινική Τοξικολογία

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2023.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017 είναι: 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν:

1. Για την ειδίκευση «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής»: Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής και αλλοδαπής.

2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής:

α) Πτυχιούχοι Ιατρικής

β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.

γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία»: Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Η επιλογή γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από τους υπεύθυνους του προγράμματος

Θα υπολογιστούν:

α) Ο βαθμός πτυχίου (5 βαθμοί για Καλώς, 7 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 10 βαθμοί για Άριστα),

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (10 βαθμοί),

γ) Η προφορική συνέντευξη (έως 40 βαθμοί),

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (έως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση),

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (έως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση),

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, έως 15 βαθμοί),

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, έως 20 βαθμοί),

η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10 βαθμοί/ανά πρόγραμμα, έως 30 βαθμοί),

θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (5 βαθμοί/έτος, έως 2 έτη εμπειρίας).

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία κατατάσσει τους/τΙς υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα.

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 1.500€ ανά εξάμηνο και μπορούν να καταβληθούν στο σύνολο τους (4.500€), κατά την εγγραφή ή τμηματικώς σε ισόποσες δόσεις των 1.500€ πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες, άτομα με ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ..

Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000 ευρώ για 3 μαθήματα ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2023 μέχρι και 31/07/2023 στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://cip.med.auth.gr/, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 2 ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Σ.Ε.Υ.-Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ.363, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg).

Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή παρέχονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 2 ος όροφος του κτιρίου Ιατρικής 16Β, τηλ.: 2310 999312, 313 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής: https://www.med.auth.gr/ και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://cip.med.auth.gr/

Προκήρυξη

 

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο