Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. παρακολουθούν κοινά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και διαφορετικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο αναλόγως της κατεύθυνσης.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 90 ECTS, ως εξής:

α) Εξήντα (60 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο (μαθήματα κορμού και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις) (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄ αποστάσεως)
Α/Α - Μαθήματα - ECTS 

 1. Φιλοσοφία και ηθική της επιστήμης της έρευνας και της εκπαίδευσης στην Ιατρική. Νομοθεσία, Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί. 3 
 2. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία (Φαρμακοδυναμική-Φαρμακοκινητική, Ποικιλομορφία, Φαρμακογενετική) 5
 3. Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις 5
 4. Βασικά Στοιχεία Στατιστικής 4
 5. Ειδικά Στοιχεία Στατιστικής. Πληροφορική 4
 6. Τεκμηριωμένη Ιατρική (EBM) 4
 7. Κλινική Φαρμακολογία 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


Β' Εξάμηνο (μαθήματα για ειδικεύσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)
Α/Α - Μαθήματα - ECTS 

 1. Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ 5 
 2. Φαρμακοεπιδημιολογία- Φαρμακοεπαγρύπνηση 5 
 3. Κλινική Τοξικολογία 5 
 4. Κλινική Διατροφολογία 5 
 5. Φαρμακοοικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων 5 
 6. Φαρμακευτικές Πωλήσεις-Marketing 5 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
 

Β' Εξάμηνο (μαθήματα για ειδίκευση: 3. Κλινική Τοξικολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)
Α/Α - Μαθήματα - ECTS 

 1. Γενική Τοξικολογία - Τοξικές Ουσίες 5
 2. Φαρμακοεπιδημιολογία - Φαρμακοεπαγρύπνηση 5
 3. Βιοανάλυση - Βιοφαρμακευτική ανάλυση QA/QC 5
 4. Αναλυτική Τοξικολογία - Εργαστηριακή Εφαρμογή 5
 5. Δικαστική Τοξικολογία - Ψυχοτρόπες Ουσίες Ανίχνευση Βιοδεικτών - Τοξικογενωμική 5
 6. Κλινική Τοξικολογία - Εργαστηριακή Εφαρμογή - Μέτρηση συγκεντρώσεων φαρμάκων (TDM) Δηλητηριάσεις - Αντίδοτα - Θεραπευτική Αντιμετώπιση 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
 

Γ' Εξάμηνο 
Α/Α - Μαθήματα - ECTS 

 1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

Για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στην κατηγορία 1 του άρθρου 4 της παρούσας εκπονούν, συγγράφουν και παρουσιάζουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής» ενώ όσοι ανήκουν στην κατηγορία 3 του άρθρου 4 της παρούσας εκπονούν, συγγράφουν και παρουσιάζουν ερευνητική Διπλωματική εργασία στο αντικείμενο της «Κλινικής Τοξικολογίας». Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στην κατηγορία 2 του άρθρου 3 της παρούσας εκπονούν, συγγράφουν και παρουσιάζουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της «Βιομηχανικής Φαρμακολογίας».

Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο