Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Άθληση και Υγεία (2023-2024)

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔτΠΜΣ) με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

 • Αθλητιατρική
 • Άσκηση και Σωματική Υγεία

Στο ΔτΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Α. Πτυχιούχοι Ιατρικής

Β. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ

Γ. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ

Δ. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Την κατεύθυνση του ΔτΠΜΣ «Αθλητιατρική» δύναται να παρακολουθήσουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής, ενώ την κατεύθυνση «Άσκηση και Σωματική Υγεία» δύναται να παρακολουθήσουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Στο ΔτΠΜΣ εισάγονται συνολικά σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές κατ’ ανώτατο αριθμό, είκοσι (20) ανά κατεύθυνση. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί στο ΔτΠΜΣ ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/-ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Το 95% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων (38 φοιτητές) καταλαμβάνεται από πτυχιούχους των Ιατρικών Σχολών, ΤΕΦΑΑ, ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής της ημεδαπής, καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Το υπόλοιπο 5% των θέσεων (2 φοιτητές) υπάρχει η δυνατότητα να καταληφθεί και από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και αφορά μόνο την κατεύθυνση του ΔτΠΜΣ “Άσκηση και Σωματική Υγεία”.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη, εμπρόθεσμα από 4/9/2023 έως 15/9/2023, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 • Συμπληρωμένη αίτηση,
 • Βιογραφικό, 
 • Πιστοποιητικό γνώσης 1ης ξένης γλώσσας*,
 • Δύο συστατικές επιστολές (2)**, 
 • Πτυχίο βασικών σπουδών (ή αναλυτική βαθμολογία), 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Δικαιολογητικά συνεκτιμόμενων κριτηρίων: 

 • Λοιποί τίτλοι σπουδών (Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό), 
 • Αντίτυπα ερευνητικού έργου, 
 • Πιστοποιητικό γνώσης άλλης ξένης γλώσσας

*Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας εκτός της ελληνικής.

Οι γλώσσες αυτές μπορεί να είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή άλλη γλώσσα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου (Β2) αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις άλλες γλώσσες. Επιπρόσθετα η γνώση της ξένης γλώσσας βεβαιώνεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης επάρκειας με τα ανωτέρω.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

**Συστατικές επιστολές (2)

Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, καθώς και από μέλη που κατέχουν οργανική διδακτική θέση σε ΑΤΕΙ, έχουν τυποποιημένη φόρμα, είναι σφραγισμένες σε φάκελο με μονογραφή ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή στη Γραμματεία του ΔτΠΜΣ υπογεγραμμένες και αξιολογείται ο/η υποψήφιος/-α σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η αξιολόγηση πρέπει κατά μέσο όρο να είναι πάνω από το 50%.

Κριτήρια εισαγωγής

  Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από οκτώ (8) διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο ΔτΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α από τα κάτωθι κριτήρια εισαγωγής:

1.    Πτυχίο (Βαθμός 1ου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙx 3) (Βαθμός 2ου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙx 2) *Σύμφωνα με τη δήλωση του 1ου πτυχίου θα γίνεται η επιλογή της κατεύθυνσης | Κ1

2.    Πρώτη ξένη γλώσσα: 3 | Κ2

3.    Δεύτερη ξένη γλώσσα: 2 | Κ3

4.    Τρίτη ξένη γλώσσα: 1 | Κ4

5.    Ερευνητική Δραστηριότητα Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω | Κ5

·      Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal): 5x n     

·      Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal): 2x n     

·      Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα: 1x n     

6.    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: 10 | Κ6

7.    Διδακτορικό Δίπλωμα: 20 | Κ7

8.    Συνέντευξη (Άθροισμα βαθμολογίας 3 μελών ΔΕΠ με μέγιστο 10): ≤ 30 | Κ8

​​​Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7+Κ8.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του ΔτΠΜΣ (Νέες εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ Θέρμης, ΤΚ57100, Εργαστήριο Αθλητιατρικής, Γυάλινο Κτίριο, 3ος όροφος, info@master-sport-health.gr) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Πληροφορίες για τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία στη Γραμματεία: τηλ.2310992184

info@master-sport-health.gr

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων: 04/09/2023 – 15/09/2023

Πρότυπα έντυπα για υποβολή αίτησης:

 1. Αίτηση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ
 2. Πρότυπο βιογραφικό σημείωμα
 3. Συστατική επιστολή – Αθλητιατρική
 4. Συστατική επιστολή – Άσκηση και Σωματική Υγεία

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο