Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία (2023-2024)

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσουν δεκαέξι (16) συνολικά θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» σε δύο κλάδους ειδίκευσης:

α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και
β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης είναι 1000 € ανά φοιτητή.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Δικαίωμα αίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν και απόφοιτοι οι οποίοι ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (Σεπτέμβρης 2023) και για τους οποίους εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (Τ.Ε.Ε.Ε) με συνεκτίμηση των κριτηρίων του ακόλουθου πίνακα (βλ. εδώ, σελ. 2-3). Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 60% από τα κριτήρια, αυτοδικαίως απορρίπτονται από την εισαγωγή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info-mscpgb@geo.auth.gr και συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα (έκαστο σε μορφή pdf):
1) Αίτηση συμμετοχής και στοιχειοθετημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Δ.Π.Μ.Σ. (παρέχεται: εδώ) στην οποία δηλώνεται και η προτιμητέα ειδίκευση σπουδών Α) «Μακροπαλαιοντολογία» ή Β) «ΜικροπαλαιοντολογίαΒιοστρωματογραφία».
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφονται τόσο ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όσο και o βαθμός πτυχίου.
4) Αντίγραφο Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
5) Βιογραφικό σημείωμα
6) Πιστοποιητικό γνώσης (Γ2/C2 ή Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας (σε περίπτωση μη κατοχής ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει μία απλή αίτηση εξέτασης)
7) Αποδεικτικά έγγραφα άλλων τίτλων σπουδών, δημοσιεύσεων, ερευνητικής ή/ και συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε συνέδρια ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα, κινητικότητας σπουδαστών, καθώς επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. (συνδεδεμένα σε ένα αρχείο pdf)
8) e-Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
9) Μία συστατική επιστολή (ανοικτή, κατατίθεται σε μορφή pdf από τον υποψήφιο)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία έναρξης της υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων: 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ώρα 20.00

Πληροφορίες: info-msc-pgb@geo.auth.gr
Τηλ. 2310 998540, 2310 998556

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο