Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 -30 ανά εξάμηνο-. Τα μαθήματα του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δυο εξαμήνων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η συμμετοχή σε παρατηρήσεις πεδίου και σε πρακτική άσκηση ανά κατεύθυνση ορίζονται ακολούθως. Τα μαθήματα με κωδικό «O» είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με κωδικό «S» είναι κατ’ επιλογήν. Μαθήματα με κωδικό «C» είναι κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις, ενώ μαθήματα με κωδικό «Ρ» και «Μ» αντιστοιχούν στις δύο ειδικεύσεις, Μακροπαλαιοντολογίας και Μικροπαλαιοντολογίας-Βιοστρωματογραφίας αντίστοιχα. Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. συμβάλλουν με διδακτικό προσωπικό και δομές έρευνας, εκπαίδευσης και φιλοξενίας το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6 ECTS)

Eιδίκευση: ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Macropalaeontology)

 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ (5 ECTS)
 • ΦΥΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝΤΑΞΙΝΟΜΙΑ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (5 ECTS)
 • ΒIΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟ ΑΙΩΝΑ (3 ECTS)
 • ΓΕΩΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3 ECTS)

Ειδίκευση: ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (Micropalaeontology –Biostratigraphy)

 • ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (5 ECTS)
 • ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (5 ECTS)
 • ΒΕΝΘΟΝΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (3 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
 • ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Macropalaeontology)

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (6 ECTS)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ MAKΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (3 ECTS)
 • ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (3 ECTS)
 • ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (3 ECTS)
 • ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (3 ECTS)

Ειδίκευση: ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (Micropalaeontology - Biostratigraphy)

 • ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIA (5 ECTS)
 • ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ-ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (5 ECTS)
 • ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΥΡΟΚΟΚΚΟΙ-ΔΙΝΟΜΑΣΤΙΓΩΤΑΠΑΛΥΝΟΜΟΡΦΑ) (5 ECTS)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (3 ECTS)
 • ΓΕΩΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Σε περίπτωση απώλειας αριθμού διδακτικών ωρών ή και του συνόλου ενός μαθήματος για οποιονδήποτε λόγο, η αναπλήρωση και ο τρόπος αυτής ορίζονται με κατά περίπτωση απόφαση της ΣΕ.

Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και των δύο ειδικεύσεων του Α’ εξαμήνου διεξάγονται στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ενώ κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και των δύο ειδικεύσεων του Β’ εξαμήνου διεξάγονται στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με χρήση κάθε φορά της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Μαθήματα της ειδίκευσης Α) «Μακροπαλαιοντολογία» διεξάγονται στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ενώ μαθήματα της ειδίκευσης Β) «Μικροπαλαιοντολογία - Βιοστρωματογραφία» διεξάγονται στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Κατά περίπτωση, η διδασκαλία μέρους ή του συνόλου μαθήματος που απαιτεί ειδικές εργαστηριακές/μουσειακές υποδομές μπορεί να διεξάγεται σε συνιδρυματικές ακαδημαϊκές μονάδες ή συνεργαζόμενους φορείς που τη διαθέτουν.

Για την απόκτηση του δικαιώματος έναρξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ), απαιτείται ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% του συνόλου των ECTS των δύο διδακτικών εξαμήνων.

Η συγγραφή της ΜΔΕ δύναται να πραγματοποιείται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα με παράθεση εκτεταμένης περίληψης στην εναλλακτική, από εκείνη της συγγραφής, γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο