Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 2 Ιουνίου 2023 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : msc-neurolinguistics@med.auth.gr με κοινοποίηση στο msc.auth@gmail.com.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

...........................

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 στο "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (ΔΠΜΣ) «ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ και Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ). Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων που εξειδικεύονται στη μελέτη της γλώσσας, υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών, ως λειτουργίας δηλ. του εγκεφάλου. Προωθεί την εκπαίδευση των επιστημόνων αυτών σε σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθόδους μελέτης της γλώσσας και τους παρέχει σύγχρονη γνώση για τις γλωσσικές διαταραχές νευρολογικής και γενετικής αιτιολογίας ενώ παράλληλα τους εκπαιδεύει σε κλινικές και εκπαιδευτικές μεθόδους αποκατάστασης γλωσσικών διαταραχών. Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο Ειδικεύσεις, την ειδίκευση Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατάσταση και την ειδίκευση Διαταραχές της γλώσσας και κλινικές/εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Κατηγορίες εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017). Ειδικότερα στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και γενικά πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νευροεπιστήμες και την εξελικτική εφαρμογή τους. Στην ειδίκευση Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατάσταση γίνονται δεκτοί 15 πτυχιούχοι όπως επίσης και στην ειδίκευση Διαταραχές της γλώσσας και κλινικές/εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (διαθέσιμη σε έντυπη μορφή από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ και σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και των ιστότοπων του συνεργαζόμενου Τμήματος).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ,
  3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
  4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.
  5. Υπόμνημα μέχρι 500 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ.
  6. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας επιπέδου Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
  7. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ), ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο ΔΠΜΣ απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
  8. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό πεδίο του ΔΠΜΣ.
  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών, και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή επιλογής εισακτέων.

Το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων (αναλυτικά εδώ).

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

Δίδακτρα
Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Γ ́ εξαμήνου, σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:30 μ.μ. , στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ, και στην ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου Τμήματος.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 2 Ιουνίου 2023 μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : msc-neurolinguistics@med.auth.gr με κοινοποίηση στο msc.auth@gmail.com.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

Προκήρυξη/Παράταση
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο