Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η Μεταπτυχιακός/-ή Φοιτητής/-τρια απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

Ειδίκευση Ι «Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατάσταση»:

α) Ογδόντα (80) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση στα προσφερόμενα μαθήματα [τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών, τέσσερα (4) επιλεγόμενα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, ένα (1) επιλεγόμενο στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο σπουδών και ένα (1) επιλεγόμενο στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο σπουδών], 
β) Δέκα (10) ECTS από τη συμμετοχή στις υποχρεωτικές πρακτικές παρακολουθήσεις [τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο) και
γ) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [τρίτο (Γ’ ) και τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο].

Ειδίκευση ΙΙ «Διαταραχές της Γλώσσας και Κλινικές/ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές»:

α) Εβδομήντα (70) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση στα προσφερόμενα μαθήματα [τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών και τέσσερα (4) επιλεγόμενα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών και ένα επιλεγόμενο (1) στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο σπουδών],
β) Είκοσι (20) ECTS από τη συμμετοχή στις υποχρεωτικές πρακτικές παρακολουθήσεις [τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο) και
γ) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [τρίτο (Γ’ ) και τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο].

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο τα τέσσερα (4) διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις και υποχρεωτικά.

Στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες και των δύο ειδικεύσεων, επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα από επτά (7) προσφερόμενα.

Κατά το τρίτο (Γ’  ) εξάμηνο, οι φοιτητές/-τριες της Ειδίκευσης Ι «Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατάσταση» υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών, ενώ οι φοιτητές/-τριες της Ειδίκευσης ΙΙ «Διαταραχές της Γλώσσας και Κλινικές/Εκπαιδευτικές Εφαρμογές» υποχρεούνται πρακτική άσκηση πεντακοσίων (500) ωρών σε φορείς υποδοχής, ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξουν. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές/-τριες της Ειδίκευσης Ι «Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατάσταση» υποχρεούνται να επιλέξουν ένα (1) από τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Επίσης, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές/-τριες και των δύο ειδικεύσεων υποχρεούνται να υλοποιήσουν τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το ερευνητικό σχέδιο για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.Ε. Ι).

Τέλος, κατά το τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες και των δύο ειδικεύσεων υποχρεούνται να εκπονήσουν, να συγγράψουν και να παρουσιάσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους (Μ.Δ.Ε.Ε. ΙΙ) και να επιλέξουν ένα (1) μάθημα επιλογής από τα δύο (2) επιλεγόμενα.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Δείτε τον Κατάλογο μαθημάτων εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο