Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (2024-2025)

Ιστοσελίδα: www.logistics-auth.gr/

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.250€) για κάθε εξάμηνο μαθημάτων και πεντακοσίων Ευρώ (500€) για το εξάμηνο της διπλωματικής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://www.logistics-auth.gr/applications/

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 1.4.2024 έως 15.6.2024.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Aντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μία ακαδημαϊκή)
6. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου (C2/Γ2/CPE).
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν).
8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
10. Δύο (2) φωτογραφίες.
11. Ερευνητική δραστηριότητα (αν υπάρχει)

Κριτήρια αξιολόγησης:
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%
2. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
3. Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 20%
4. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές σπουδές, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
5. Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, σεμινάρια) με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
email: logistics@econ.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα https://www.logistics-auth.gr/

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο