Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (2023-2024)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στη συνεδρίαση του 174/25-5-2023, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους.

H συνάφεια αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Παράρτημα 1 (βλ. εδώ, σελ. 3-4)

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:
1. Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο παρακάτω (Βλέπε εδώ Παράρτημα 3, σελ. 9).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου με την αντίστοιχη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν, σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν).
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) για τους Έλληνες Στην περίπτωση υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας (ή τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης στην Ελλάδα απαιτείται και πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Βλέπε εδώ Παράρτημα 2, σελ. 5-8)
8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
10.Μία (1) φωτογραφία.

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (3) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70%, ο οποίος προκύπτει: 70% * βαθμός πτυχίου * % ποσοστό συνάφειας.
Παράρτημα 1 (βλ. εδώ, σελ. 3-4)
2. Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 25%
3. Συστατικές επιστολές 5%

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας (Βλέπε εδώ Παράρτημα 3, σελ. 9) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ηλεκτρονικά, σε αρχεία .pdf στην παρακάτω φόρμα https://forms.gle/DTgmgah4Bj9CdDzv7 από τη Δευτέρα 05/06/2023 μέχρι την Πέμπτη 20/07/2023.

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα προσωπικά email των υποψηφίων.

Σημειώσεις

1. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

2. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με τρόπο που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης). Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα (https://maecon.econ.auth.gr/) .

3. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία για το 35% του εκπαιδευτικού έργου και για το υπόλοιπο θα πραγματοποιούνται καθημερινά με φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος (ΦΕΚ 2524/τ.Β΄/20-5- 2022)

Προκήρυξη
Αιτηση Υποψηφιότητας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο