Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in Economics) (2021-2022)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15) φοιτητριες/τές.
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους. 

H συνάφεια αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.  
Παράρτημα 1 (Βλέπε Προκήρυξη)  

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

1.    Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο παρακάτω (Βλέπε Παράρτημα 3). 
2.    Βιογραφικό σημείωμα
3.    Αντίγραφο πτυχίου με την αντίστοιχη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
4.    Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5.    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν).
6.    Δύο συστατικές επιστολές. 
7.    Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς. 
(Παράρτημα 2  Βλέπε παρακάτω)  
8.    Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). 
9.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
10.    Μία (1) φωτογραφία. 

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (4) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:

1.    Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70%, ο οποίος προκύπτει: 70% * βαθμός πτυχίου * % ποσοστό συνάφειας. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  (Βλέπε Προκήρυξη)   
2.    Ερευνητικό έργο με συντελεστή βαρύτητας 5%
3.    Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 20%
4.    Συστατικές επιστολές 5% 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3  Βλέπε Προκήρυξη) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ηλεκτρονικά στο email: vsamartz@econ.auth.gr (σκαναρισμένα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά) από την Πέμπτη 24  Ιουνίου 2021 έως τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα προσωπικά email των υποψηφίων. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.auth.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά (https://maecon.econ.auth.gr/) . 

Σημειώσεις
1.    Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  το αργότερο μέχρι την Δεύτερα 11 Οκτωβρίου 2021 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
2.     Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τρόπο που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα (https://maecon.econ.auth.gr/) και (http://www.econ.auth.gr) .
3.    Σε περίπτωση υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων προστασίας λόγω covid19, το πρόγραμμα θα προσφερθεί εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο