Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική (2024-2025)

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020).

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπλήρωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του
χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κλινική πιστοποίηση κι αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται τόσο στην εμφάνιση της διαφορικής
φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα, όσο και την εκδήλωση των ασθενειών. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο που σχετίζονται με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διετή διάρκεια και απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστικής Έρευνας και Θεραπευτικής» στους συμμετέχοντες φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών τους. Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής, εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) και την εκπόνηση/συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές στο πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται τα Σαββατοκύριακα, διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/δεκτές κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή Πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 4485/2017.

Υποψηφιότητα για επιλογή στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του προγράμματος)
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
  3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου
  4. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής, γερμανικής ή της γαλλικής, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου Πανεπιστημιακού τμήματος είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ι.Μ.Χ.Α. ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.
  5. Αποδεικτικά ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/-τριών, τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος
  6. Δύο συστατικές επιστολές μελών Δ.Ε.Π. ή εργοδοτών
  7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή των δικαιολογητικών (εκτός των συστατικών επιστολών) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: precisionmed@auth.gr. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ίδια διεύθυνση, από τον συντάκτη.

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής εδώ.

H προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον της τριμελούς επιτροπής επιλογής κι αποβλέπει: α) στην εκτίμηση του βαθμού κατά τον οποίο οι ατομικές συνεντεύξεις αντανακλούν την γενική κατάρτιση των υποψηφίων και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών των υποψηφίων, γ) στη διαμόρφωση εικόνας σχετικής με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των υποψηφίων, και δ) στην αξιολόγηση κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη φοίτησης ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στο σύνολο τους κατά την εγγραφή ή τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) κατά την εγγραφή, χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) κατά την έναρξη του δεύτερου (Β΄) εξαμήνου και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), πριν από την έναρξη της διπλωματικής εργασίας.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών φοίτησης δε θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων. Το κόστος παρακολούθησης του κάθε μαθήματος είναι 400€ ή 1.000€ αν επιλεγούν τρία (3) μαθήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημαντικές ημερομηνίες
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 12/9/2024.
Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει στις 20/9/2024.
Οι εγγραφές θα γίνουν το διάστημα από 20/9/2024 έως και 27/9/2024.
Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται στις 7/10/2024.
Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: http://precision.med.auth.gr/
e-mail: precisionmed@auth.gr
Τηλ. Γραμματείας: 2310 999 339

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο