Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου (Ανακοίνωση)

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ “Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές” ακαδ. έτους 2023-24 παρατείνεται μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00. (Κατά τα λοιπά, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει η ίδια).

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος 

.......................................

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « » του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχει διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα στα οποία αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει:
- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κατηγορίες με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω πεδία επιστημονικής κατεύθυνσης.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́έτοςστο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
 4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
α) Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Γνωστικές Λειτουργίες», με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%.
β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης10%.
γ) Συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 30%

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
I. Γνωστικές Λειτουργίες

Θεματικές Ενότητες

 • Οργάνωση του νευρικού συστήματος (Βασικές υποδιαιρέσεις/δομές του εγκεφάλου, κύτταρα του νευρικού συστήματος, ερευνητικές μέθοδοι/τεχνικές)
 • Δημιουργία και μετάδοση νευρικών σημάτων, συναπτική διαβίβαση.
 • Μνήμη: Βραχύχρονη μνήμη. Μακρόχρονη Μνήμη. Σημασιολογική Μνήμη. Μνήμη Επεισοδίων. Αυτοβιογραφική Μνήμη. Άδηλη Μνήμη. Κωδικοποίηση, συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών. Λήθη και Μνήμη.
 • Σκέψη: Η σκέψη ως γνωστική λειτουργία (σκέψη και νοημοσύνη, μέθοδοι μελέτης της σκέψης). Σκέψη και λύση προβλημάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Garrett, B. & Hough, G (2021). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά: Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Κεφάλαια 2, 3 και 4 (σελ. 132-145).
Kalat, J. W. (2020). Βιολογική Ψυχολογία. Λευκωσία: Odysseus Publishing. Κεφάλαια 1, 2 και 3.
Eysenck, W. M. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. Μέρος 2: Μάθηση και Μνήμη κεφάλαια 11-16 (σελίδες 203-311).
Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αν. (2012). Ψυχολογία της σκέψης. (2η έκδοση). Αθήνα: Πεδίο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος (εδώ), από 01/09/2023, ώρα 7:00 έως 20/09/2023, ώρα 21:00.

Α. Στην πλατφόρμα θα δηλώνονται:

 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.
 • Οι λόγοι επιλογής του εν λόγω Π.Μ.Σ.

Β. Οι υποψήφιοι/ες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βασικό Τίτλο Σπουδών
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι λόγοι επιλογής του Π.Μ.Σ.)
 4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δε διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 5. Αποδεικτικά για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (π.χ., βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες, ερευνητική ή άλλη σχετική εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.)

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 2.400 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ου εξαμήνου φοίτησης).

Επίσης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 2-3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις στο μάθημα: «Γνωστικές Λειτουργίες» για τους/τις υποψήφιους/ες του ΠΜΣ”Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν την Tρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 – 13.00 (η ακριβής αίθουσα εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο