Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2019-2020)

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πρόγραμμα φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές’.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 13 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κατηγορίες με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω πεδία επιστημονικής κατεύθυνσης.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄έτος, στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.

4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Γνωστικές Λειτουργίες», με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%.

β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.

γ) Επίδοση σε διπλωματική εργασία με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 20%

δ) Συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

I. Γνωστικές Λειτουργίες

Θεματικές Ενότητες

  • Βασικές υποδιαιρέσεις/δομές του εγκεφάλου, κύτταρα του νευρικού συστήματος
  • Δημιουργία και μετάδοση νευρικών σημάτων, συναπτική διαβίβαση.
  • Μνήμη: Βραχύχρονη μνήμη. Μακρόχρονη Μνήμη. Σημασιολογική Μνήμη. Μνήμη Επεισοδίων. Αυτοβιογραφική Μνήμη. Άδηλη Μνήμη. Κωδικοποίηση, συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών. Λήθη και Μνήμη.
  • Σκέψη: Η σκέψη ως γνωστική λειτουργία (σκέψη και νοημοσύνη, μέθοδοι μελέτης της σκέψης). Σκέψη και λύση προβλημάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Pinel, J. P. Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. Κεφάλαια 3 (σελ. 58-81) και 4 (σελ. 83-102)
  • Eysenck, W. M. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. Μέρος 2: Μάθηση και Μνήμη κεφάλαια 11-16 (σελίδες 203-311).
  • Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αν. (2012). Ψυχολογία της σκέψης. (2η έκδοση). Αθήνα: Πεδίο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το επιλεγμένο Π.Μ.Σ., με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπαγραμματείας) Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: α. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α. β. Ατομική έκθεση για τους λόγους επιλογής του εν λόγω Π.Μ.Σ.

Β. Τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

1. Βασικός Τίτλος Σπουδών

2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δε διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

α. δια ζώσης υποβολή στο Εργαστήριο Ψυχολογίας (416, 4ος όροφος Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής), ώρες: 11.00-14.00, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, τηλ. 2310 997332.

β. ταχυδρομική αποστολή μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (416)

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ.

54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ουεξαμήνου φοίτησης).

Επίσης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 2-3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, στις οποίες οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η εξέταση στο μάθημα «Γνωστικές Λειτουργίες», για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Η ακριβής ώρα και η αίθουσα της εξέτασης θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα