Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά και τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS) καθώς και στην εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης που ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται παρακάτω:

Α' Εξάμηνο

 • Γνωστικές Λειτουργίες (10 ECTS)
 • Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού (10 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου (10 ECTS)
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Κυρίαρχοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και Συνέπειές της (10 ECTS)
 • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Δια Βίου Ανάπτυξη και Γήρανση (10 ECTS)
 • Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (10 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Νευροψυχολογία της Γλώσσας (10 ECTS)
 • Κοινωνική ψυχολογία και «ευάλωτες κοινωνικά» ομάδες. Ζητήματα έρευνας και παρέμβασης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

 • Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου (10 ECTS)
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Κυρίαρχοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και Συνέπειές της (10 ECTS)
 • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

Ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα:

 • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Ελληνική, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο