Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS) καθώς και στην εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης που ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο

 • Γνωστικές Λειτουργίες (10 ECTS)
 • Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού (10 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)
 • Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Δια Βίου Ανάπτυξη και Γήρανση (10 ECTS)
 • Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (10 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

 • Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση (10 ECTS)
 • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

 • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)
 • Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και Συνέπειές της (10 ECTS)
 • Γνωστικές Επιστήμες και Τεχνητή Νοημοσύνη (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου είναι δυνατή η αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Ελληνική εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα