Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία (2023-2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29-6-2023) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3705/29- 8-2018, τ.Β., ως εξής:

Στον Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΓΣΓ) του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
-το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος η/ο υποψήφια/ος
-οι δύο υποχρεωτικές ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί, (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική) δηλώνοντας την σειρά προτίμησης.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αιτιολόγηση ενδιαφέροντος.
3. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού θεωρείται αναγνωρισμένο μόνο αν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπήςΕθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (προαιρετικά)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Προκήρυξη | Ύλη Εισαγωγικών Εξετάσεων


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο