Msc Quantitative Investment
Eφαρμοσμένη Στατιστική
EKPA Applied Economics
Msc in Data Science -AUEB

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική (2020-2021)

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Α.Π.Θ. ανακοινώνει ότι δέχεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική» που περιλαμβάνει τις εξής δύο κατευθύνσεις: 

1η Κατεύθυνση: Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
2η Κατεύθυνση: Σπουδές για την Αναπηρία

Οι υποψήφιοι/ες για την επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά σε μία (1) από τις δύο (2) κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε, με απόφαση της Συνέλευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), συνολικά σε 20 (10 εισακτέοι στην πρώτη κατεύθυνση και 10 εισακτέοι στη δεύτερη κατεύθυνση).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος εάν ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
4. Απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο σύνδεσμο: εδώ από τη Δευτέρα 17/8/2020 έως την Παρασκευή 04/9/2020.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει: α) αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, β) εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/και άλλη δραστηριότητα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστημονικές εργασίες, τη γνώση ξένων γλωσσών, γ) απλή φωτοτυπία του αντιγράφου πτυχίου, δ) απλή φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας, ε) πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής και στ) αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής (Proficiency) ή γαλλικής (Dalf ή Sorbonne I) ή γερμανικής (Oberstufe) γλώσσας εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ., όσοι/ες δεν έχουν προσκομίσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Το περιεχόμενο των εξετάσεων αφορά στην κατανόηση κειμένου. Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας γίνονται από ειδική επιτροπή εξετάσεων γλωσσομάθειας που ορίζει η Συνέλευση και στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ξένης Γλώσσας ή μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των εξετάσεων γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 10:00-12:00.

Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή περάσουν τις σχετικές εξετάσεις και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή δεν είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή δεν είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση παιδαγωγική, θα εξεταστούν γραπτά στην Παιδαγωγική. Η ύλη των εξετάσεων και η αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εξετάσεις στην Παιδαγωγική θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19/9/2020 και ώρα 10:00-12:00.

Όσοι/ες περάσουν τις παραπάνω διαδικασίες επιλογής θα κληθούν να εξεταστούν γραπτά σε θέματα που αφορούν στην κάθε κατεύθυνση, των οποίων η ύλη και η σχετική βιβλιογραφία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι γραπτές εξετάσεις της κάθε κατεύθυνσης διενεργούνται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η τριμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των εξετάσεων της κατεύθυνσης. Η ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις στις δύο κατευθύνσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. Οι εξετάσεις της κάθε κατεύθυνσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26/9/2020 και ώρα 10:00-12:00.

Τα ονόματα όσων επιλέγονται στις ενδιάμεσες φάσεις θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. (2ος όροφος Παιδαγωγικής Σχολής) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη μεταξύ όσων έχουν επιτύχει στην εξέταση των θεμάτων που αφορούν την κάθε κατεύθυνση. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι και όσες έχουν πετύχει βαθμολογία ίση ή άνω του 6 (έξι). Ο πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων και των εισαγομένων σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., αφού επικυρωθούν από τη Συνέλευση, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας του Π.Τ.Δ.Ε. τη Δευτέρα 05/10/2020.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Αποδεκτές είναι οι μετακινήσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών με ERASMUS MUNDUS ή ERASMUS PLUS. Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων της παραπάνω κατηγορίας μπορεί να αυξάνεται. Εφόσον διαπιστωθούν κενά, αυτά θα καλυφθούν από τον πίνακα των επιλαχόντων, με ευθύνη των επιτροπών ανά κατεύθυνση και θα επικυρωθούν από τη Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνει δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Οι εισαγόμενοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία από την Τρίτη 06/10/2020 έως την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 09:00-13:00 προκειμένου να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να συμπληρώσουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής.

Σημειώνεται ότι:

  • Πληροφορίες για τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  • Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
  • Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι: 2310995060 - 2310995050 - 2310995048

Ημερομηνίες εξετάσεων, αποτελεσμάτων και εγγραφής
Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
Ύλη και βιβλιογραφία εξετάσεων στην Παιδαγωγική
Ύλη και βιβλιογραφία εξετάσεων στην Κατεύθυνση: Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
Ύλη και βιβλιογραφία εξετάσεων στην Κατεύθυνση: Σπουδές για την Αναπηρία

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο