Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (2019-2020)

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προκηρύσσει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:

A - Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment).

B- Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology).

Γ- Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment).

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Τα συνολικά δίδακτρα και για τα τρία εξάμηνα είναι 500 € ανά φοιτητή.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραμματεία του Τμήματος) στην οποία δηλώνεται απαραίτητα ο προτιμητέος κλάδος ειδίκευσης

2) Αντίγραφο πτυχίου

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων από τη γραμματεία της σχολής, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα στην κατοχή το πτυχίο ο υποψήφιος-α.

5) Βιογραφικό Σημείωμα 6) Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και κατά περίπτωση άλλης ξένης γλώσσας

7) Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών, συμμετοχών σε συνέδρια ή ερευνητικά προγράμματα ή αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχουν (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)

8) Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας, εφόσον υπάρχει (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)

9) Έκθεση Σκοπιμότητας (1 σελίδα όπου οι υποψήφιοι θα αναλύουν σε ελεύθερο κείμενο γιατί επέλεξαν τον συγκεκριμένο κλάδο ειδίκευσης, με τι επιθυμούν να ασχοληθούν κλπ.)

10) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

11) Δυο συστατικές επιστολές

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00

Τόπος κατάθεσης φακέλου: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Στο ισόγειο του κτιρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας, (τηλ.2310-998470, 2310-998450), email: serafeia@geo.auth.gr.

Ημερομηνία εξέτασης της αγγλικής γλώσσας: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13:00-16:00, αίθουσα ΠΔΑ (1ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Ημερομηνία της συνέντευξης: Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00-13:00, αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας (2 ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναστασία Κυρατζή, καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ.

 

Ο Πρόεδρος Του Τμήματος Γεωλογίας

Χαράλαμπος Φείδας καθηγητής

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

 

Αίτηση - Τίτλοι Γλωσσομάθειας

Αίτηση

Τίτλοι Γλωσσομάθειας (ΦΕΚ 7/15-02-2017)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα