Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (2023-2024)

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 προκηρύσσει 15 (δέκα πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:

α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment)

β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology)

γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης, και για τα τρία εξάμηνα, είναι 500 € ανά φοιτητή.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (Τ.Ε.Ε.Ε) με συνεκτίμηση των κριτηρίων του Πίνακα 1. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 60% από τα κριτήρια του Πίνακα 1, αυτοδικαίως απορρίπτονται από την εισαγωγή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία δηλώνεται απαραίτητα ο προτιμητέος κλάδος ειδίκευσης (σχετικό έντυπο εδώ)

2) Αντίγραφο πτυχίου

3) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα στην κατοχή το πτυχίο ο υποψήφιος-α.

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5) Βιογραφικό Σημείωμα

6) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2) , και κατά περίπτωση άλλης ξένης γλώσσας

7) Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών, συμμετοχών σε συνέδρια ή ερευνητικά προγράμματα ή αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)

8) Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας, εφόσον υπάρχει (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)

9) Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μία σελίδα όπου οι υποψήφιοι θα αναλύουν σε ελεύθερο κείμενο τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, τις γνώσεις τους, τα κίνητρα επιλογής για τον κλάδο ειδίκευσης, με τί επιθυμούν να ασχοληθούν.)

10) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

11) Δύο (2) συστατικές επιστολές

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00

Κατάθεση φακέλου:

Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας μετά από συνεννόηση στο τηλ. 2310-998470, email: info@geo.auth.gr

ή Ταχυδρομική αποστολή φακέλου στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας, Κτήριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 54124 (Υπόψη Αναστασίας Σεραφείμ, email: info@geo.auth.gr).

Ημερομηνία εξέτασης της αγγλικής γλώσσας: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 ώρα 13:00-16:00, αίθουσα ΠΔΑ (1ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών). Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξέτασης θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Εξετάσεις απαιτείται να δώσουν μόνο όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

Ημερομηνία της συνέντευξης: Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10:00-13:00, αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας Ε21 (2ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών). Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου της συνέντευξης θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναστασία Κυρατζή, καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο