Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής είναι 90. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης για τη διπλωματική εργασία είναι η ελληνική ή κατά περίπτωση, η αγγλική.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η συμμετοχή σε παρατηρήσεις πεδίου και σε πρακτική άσκηση, για κάθε ειδίκευση ορίζονται ακολούθως. Τα μαθήματα με κωδικό Υ είναι υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Κλάδου ενώ τα μαθήματα με κωδικό Ε είναι Μαθήματα Επιλογής.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Eιδίκευση: Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο

 • ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ GEOSTATISTICS (4 ECTS)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) (4 ECTS)
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HYDROGEOLOGICAL PRINCIPLES (4 ECTS)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ GEOLOGICAL MODELS FOR ENGINEERING WORKS (4 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SITE INVESTIGATION – MONITORING (4 ECTS)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΓΕΩΥΛΙΚΩΝ ENGINEERING GEOLOGY OF SOILS AND ROCKS (4 ECTS)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ENGINEERING GEOLOGY OF  CONSTRUCTION WORKS (4 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WATER WORKS DESIGN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2 ECTS)
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ APPLIED HYDROMORPHOLOGY (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ FIELD WORK (3 ECTS)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING (2 ECTS)
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ CASE HISTORIES AND PRACTICE IN ENGINEERING GEOLOGY (PROFESSIONAL PRESENTATIONS) (2 ECTS)
 • ΑΡΧΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ TOPICS IN SOIL MECHANICS- LABORATORY AND IN-SITU TESTING (3 ECTS)
 • ΑΡΧΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ TOPICS IN ROCK MECHANICS (3 ECTS)
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ HAZARD AND RISK ASSESSMENT IN GEOENGINEERING AND NATURAL HAZARDS – PROTECTION, MITIGATION & MANAGEMENT (2 ECTS)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENGINEERING GEOPHYSICS (3 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ BASIC PRINCIPLES IN ENGINEERING SEISMOLOGY (2 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ GROUND IMPROVEMENT AND REINFORCEMENT (2 ECTS)
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ APPLICATION OF NEOTECTONICS IN ENGINEERING WORKS (2 ECTS)
 • TEXNIKH ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ENGINEERING GEOLOGY IN CONTAMINATED LAND (2 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • ΑΡΧΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ TOPICS IN SOIL DYNAMICS (2 ECTS)
 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ GROUND WATER IN ENGINEERING STRUCTURES (2 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Eιδίκευση: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία

Α' Εξάμηνο

 • ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ GEOSTATISTICS (4 ECTS)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) (4 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥΣ MATHEMATICS FOR GEOPHYSICISTS (4 ECTS)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥΣ COMPUTING FOR GEOPHYSICISTS (4 ECTS)

και μαθήματα συνολικού αθροίσματος τουλάχιστον 14 ECTS από τα παρακάτω:

 • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ GEODYNAMICS – SEISMOTECTONICS (4 ECTS)
 • ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ FRACTURE MODELS, FAULTING SYSTEMS AND EARTHQUAKES (4 ECTS)
 • ΓΕΝΕΣΗ & ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ GENERATION & PROPAGATION OF ELASTIC WAVES (4 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ADVANCED ELECTRICAL AND ELECTROMAGENTIC GEOPHYSICAL METHODS (4 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ADVANCED POTENTIAL FIELD METHODS (4 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ADVANCED SEISMIC GEOPHYSICAL METHODS (4 ECTS)
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ GEOPHYSICAL METHODS IN GEOLOGICAL RESEARCH (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ INVERSION THEORY (4 ECTS)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENGINEERING GEOPHYSICS (3 ECTS)
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ SCIENTIFIC & TECHNICAL REPORTS (3 ECTS)

και μαθήματα συνολικού αθροίσματος τουλάχιστον 20 ECTS από τα παρακάτω:

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ APPLIED SEISMOLOGY (5 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ADVANCED ENGINEERING SEISMOLOGY (5 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ TOPICS IN SOIL MECHANICS (3 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ TOPICS IN SOIL DYNAMICS (2 ECTS)
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ GEOPHYSICAL METHODS IN MINERAL RESOURCES EXPLORATION (4 ECTS)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS (3 ECTS)
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ FIELD WORK IN APPLIED GEOPHYSICS (5 ECTS)
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ GEOPHYSICS IN ARCHAEOLOGY (3 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ BASIC PRINCIPLES IN ENGINEERING SEISMOLOGY (3 ECTS)
 • ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ – ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ SEISMOMETRY – SEISMOLOGICAL NETWORKS (3 ECTS)
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ PROSPECTING, EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES OF HYDROCARBONS (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση: Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο

 • ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ GEOSTATISTICS (4 ECTS)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) (4 ECTS)
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον Mineral Raw Materials and Environment (6 ECTS)
 • Εργαστηριακές και Αναλυτικές Μέθοδοι- Εμπλουτισμός Laboratory - Analytical Methods-Ore dressing (6 ECTS)
 • Ειδικές Εφαρμογές Βιομηχανικών Ορυκτών Modern Applications of Industrial Minerals (4 ECTS)
 • Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων – Υπολογισμός Αποθεμάτων Ορυκτών Πόρων Geochemical Data Processing – Reserves Evaluation of Mineral Resources (4 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδος και Νομικό Πλαίσιο Mineral Resources of Greece - Legal and Regulatory Framework (2 ECTS)
 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων Exploration and Exploitation of Aggregates and Marbles (2 ECTS)
 • Ελεύθερη Επιλογή Free Elective (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Κοιτασματολογία- Μεταλλογραφική Μικροσκοπία Economic Geology – Ore Microscopy (7 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία Applied And Environmental Geochemistry (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Εντοπισμού και Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών Exploration and Exploitation methods of Mineral Resources (4 ECTS)
 • Ασκήσεις Πεδίου στην Εξορυκτική Βιομηχανία Field Work in Mining Industry (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Αποκατάσταση Μεταλλευτικών και Λατομικών ΧώρωνΤηλεπισκόπηση Design and Restoration of Mines and Quarries – Remote Sensing (4 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Αναζήτηση, Έρευνα, Παραγωγικές Δραστηριότητες των Υδρογονανθράκων Prospecting, Exploration and Production of Hydrocarbons (2 ECTS)
 • Στερεά Ορυκτά Καύσιμα Fossil Fuels (2 ECTS)
 • Ελεύθερη Επιλογή Free Elective (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο