Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 03/09/2023

Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» (ΦΕΚ 3948/τ.Β'/11.09.18) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS) και σκοπεύει στην εκπαίδευση επάνω στην Επιστήμη της Διατροφής. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 προκηρύσσονται οι εξής θέσεις ανά κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα:

  • Κατεύθυνση “Κλινική-Ιατρική Διατροφή”: 20 θέσεις
  • Κατεύθυνση “Διατροφή και Δημόσια Υγεία”: 20 θέσεις
  • Κατεύθυνση “Παιδιατρική Διατροφή”: 20 θέσεις

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για τον Οκτώβριο του 2023.

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. έχουν οι εξής κατηγορίες πτυχιούχων:
1) Κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή επίσημα αναγνωρισμένων πτυχίων της αλλοδαπής επάνω σε όλες τις Επιστήμες Υγείας (ενδεικτικά: Ιατρική, Διαιτολογία, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Νοσηλευτική, Γεωπονία, Βιολογία, κ.λπ.).
2) Απόφοιτοι συναφών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέων της αλλοδαπής (παρ. 1 άρθ, 43, Ν. 4485/2017) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής.
3) Πτυχιούχοι άλλων Σχολών/Τμημάτων, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με την Διατροφή.
4) Τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των παραπάνω Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων.  Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2).

Απαραίτητα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες) είναι: ταυτότητα ή διαβατήριο, πτυχίο (και αναγνώριση/αντιστοιχία βαθμολογίας για πτυχία της αλλοδαπής), πιστοποιητικό αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2, μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας και βιογραφικό σημείωμα.

Προαιρετικά δικαιολογητικά είναι: άλλα πτυχία, άλλα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε ελληνικά/ξένα περιοδικά ή ανακοινώσεις σε ελληνικά/ξένα συνέδρια) και τυχόν επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα δικαιολογητικά τους ως εξής:
α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10)
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (ως 10 βαθμοί)
γ) Η προφορική συνέντευξη (ως 40 βαθμοί)
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (ως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση)
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (ως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση)
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (2 βαθμοί/δημοσίευση, ως 10 βαθμοί)
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (3 βαθμοί/δημοσίευση, ως 30 βαθμοί)
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (1 βαθμός/ανά πρόγραμμα/μήνα, ως 30 βαθμοί)
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (6 βαθμοί/έτος, ως 5 έτη εμπειρίας, ως 30 βαθμοί)
ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά βαθμοί (7), Γ1 8 βαθμοί (8), Γ2 9 βαθμοί (9), Μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο 10 βαθμοί (10).
κ) Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (5 βαθμοί/έκαστη, ως 15 βαθμοί)

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία κατατάσσει τους/της υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν.

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται από τους φοιτητές τέλη φοίτησης ύψους 3.500€. Η καταβολή γίνεται σε Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. σε δύο δόσεις, 2.000€ κατά την εγγραφή και 1.500€ στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.

Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (Ν. 4485/2017), κατόπιν αιτήσεως, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται και ακροατές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια εισαγωγής και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ως 3 μαθήματα ανά έτος λαμβάνοντας βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Το κόστος ορίζεται 600€ ανά μάθημα ή 1.500€ για 3 μαθήματα ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή από την 20η Ιουνίου 2023 έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2023 (Συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο του 2023 και θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία τους σε επόμενο στάδιο). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου 2023.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. PDF).

Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (https://nutrition.web.auth.gr/) ή παρέχονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc-nutrition@auth.gr ή τηλεφωνικώς στο 2310 999032.

Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο