Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 26 Αυγούστου 2022.
Δείτε αναλυτικά εδώ.

Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διαρκεί 3 εξάμηνα (σύνολο 90 ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το 3ο εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται 60 θέσεις στις εξής κατευθύνσεις:

  • Κλινική-Ιατρική Διατροφή: 20 θέσεις
  • Διατροφή και Δημόσια Υγεία: 20 θέσεις
  • Παιδιατρική Διατροφή: 20 θέσεις

Σχετικά με την επιλογή κατεύθυνσης: Η ειδίκευση ορίζεται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας και ΟΧΙ αναγκαστικά από την ειδικότητά του. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι σημαντική απόφαση των μεταπτυχιακών φοιτητών διότι καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσει όσο και το αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας την οποία θα εκπονήσει.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. έχουν οι εξής κατηγορίες πτυχιούχων:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής: Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής ή απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, της ημεδαπής.
2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής.
3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Διατροφής.
4. Τέλος, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ..
5. Σημείωση: για όλους τους υποψήφιους/ες απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Αναστολή φοίτησης πριν την παρακολούθηση του 1ου εξαμήνου σπουδών δεν είναι δυνατή για κανένα λόγο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες):
1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο σε περίπτωση αλλοδαπού/ής υποψήφιου/ας. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου.
7. Μία πρόσφατη (του τελευταίου εξαμήνου) μικρή φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες):
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.
2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για απόφοιτους Τμημάτων του Εξωτερικού.
3. Αντίγραφο άλλου Πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για απόφοιτους Τμημάτων του Εξωτερικού.
4. Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, όπως αντίγραφο των δημοσιεύσεων σε ελληνικά/διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Αντίγραφα ανακοινώσεων σε ελληνικά/διεθνή συνέδρια (πρώτη σελίδα του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες).
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση εργοδότη ή αποδεικτικό από ασφαλιστικό φορέα) και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
6. Αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
7. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του/της υποψηφίου/ας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του/της (π.χ. συστατικές επιστολές, διακρίσεις, κλπ.).

Επίσημη μετάφραση απαιτείται για δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε όλες τις ξένες γλώσσες εκτός των αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών και ισπανικών. Οι κατηγορίες με τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών που γίνονται δεκτά προκύπτουν από τις πρόσφατες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά τους από τη Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 ως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 στη Γραμματεία του ΠΜΣ με τον εξής τρόπο:
❖ Ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (υπογεγραμμένη η αίτηση και σαρωμένα όλα τα αντίστοιχα αρχεία) με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ – Ονοματεπώνυμο» στην διεύθυνση email: msc-nutrition@auth.gr. Τη φωτογραφία (υποχρ. δικαιολογητικό #6) μπορούν να την προσκομίσουν την ημέρα της συνέντευξής τους.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. (Παράταση)

Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο