Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την πλήρωση νέων θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία», (ΚΑΔ ΦΕΚ δημοσίευσης ίδρυσης 31189/18.6.2021) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία" έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία, πιο συγκεκριμένα:

(i) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Θεραπεία και Αποκατάσταση

 • Πρόγνωση ασθένειας
 • Αποτελεσματικότητα θεραπείας
 • Ψυχο-νευρο-ανοσολογία
 • Ογκολογία-Καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Πένθος και απώλεια
 • Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις στήριξης και θεραπείας
 • Διαδικασία Γήρανσης
 • Εικόνα εαυτού-επιλεκτικές αισθητικές επεμβάσεις

(ii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Πρόληψη και Προαγωγή υγείας

 • Στρες-Ψυχοσωματικές παθήσεις
 • Συμβουλευτική για θέματα αλλαγής τρόπου ζωής/life style (κάπνισμα, παχυσαρκία, στρες, εξαρτήσεις)
 • Διαχείριση συγκρούσεων, δύσκολων ασθενών
 • Λήψη αποφάσεων – συνεργασία ομάδας
 • Η αντιμετώπιση του παιδιού και της οικογένειας
 • Γονεϊκότητα

(iii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Οργάνωση Μονάδων Υγείας

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Επαγγελματική εξουθένωση και ανθεκτικότητα
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Πρόληψη Ιατρικού λάθους
 • Εργασιακή κουλτούρα
 • Θετικές και αρνητικές στάσεις στον χώρο εργασίας.

(iv) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας

 • Αγωγή Υγείας σε σχολικά πλαίσια
 • Αγωγή Υγείας σε ειδικά πλαίσια
 • Ειδικές διαταραχές της μάθησης σε παιδιά και εφήβους
 • Ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες παιδιών σε νοσηλεία

(v) Ψυχολογία, Πολιτισμός και Υγεία

 • Ο ρόλος των παραστατικών και εικαστικών τεχνών στη θεραπεία αποκατάσταση
 • Βιολογία, ιατρική, και τέχνη
 • Πολιτιστική συνταγογράφηση

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
O τρόπος διδασκαλίας γίνεται με τη μορφή μεικτής μάθησης (blended learning): Εξ αποστάσεως μία φορά την εβδομάδα (Τετάρτη 17:00-21:00) και δια ζώσης διδασκαλία συγκεντρωμένη σε 6 Π.Σ.Κ. το ακαδημαϊκό έτος (Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο 9:00- 21:00 και Κυριακή 9:30-14:30).
Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2023 και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η αγγλική στις διαλέξεις που πραγματοποιούνται από τους προσκεκλημένους καθηγητές από το εξωτερικό.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων/εξάμηνο συν τη θερινή περίοδο. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών μπορούν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (12 μήνες).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο Α ́ εξάμηνο σπουδών και δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα στο Β ́ εξάμηνο σπουδών και να έχει εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α ́ και Β ́. Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία πρωτοκόλλου) γίνεται στο Β ́ εξάμηνο και ολοκληρώνεται (συγγραφή και παρουσίαση εργασίας) τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β ́ εξαμήνου, με την ολοκλήρωση ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Η εξέταση στη διπλωματική εργασία γίνεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α ́ και Β ́ εξαμήνων.

Το Π.Μ.Σ. πιστώνεται συνολικά με 75 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, και παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο αριθμός των εισακτέων ετησίως ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα του προγράμματος.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1.7 και 8 του ν. 4485/2017, είναι:
1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).
2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Ειδικότερα, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία" γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων (ΑΕΙ και παλαιοί απόφοιτοι ΤΕΙ) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διαιτολογίας – Διατροφολογίας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως των Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Νομικής, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και οι τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και να έχουν καταθέσει την βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ. Το έγγραφο του πτυχίου πρέπει να κατατεθεί πριν την λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://psyapphealth.med.auth.gr/ και την γραμματεία του Π.Μ.Σ. medpsy.auth@gmail.com , psyapphealth@med.auth.gr )
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.
 3. Υπόμνημα μέχρι 500 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ..

Στην συνέχεια ο υποψήφιος ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικτυακής του συνέντευξης. Η διαδικασία προγραμματισμού των προσωπικών συνεντεύξεων ξεκινάει με την υποβολή του κάθε φακέλου, πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων. Η ημερομηνία διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης ορίζεται για το κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται με την διαδικασία της συνέντευξης.

Στο δεύτερο στάδιο και με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του πρώτου σταδίου ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Αίτηση αποδοχής θέσης και εγγραφής στο Π.Μ.Σ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου αλλοδαπής.
 3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ..
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Έγγραφο που να πιστοποιεί την γνώση μιας ξένης γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας επιπέδου Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
 7. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ), ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, προσμετρώνται ως εξής:

 1. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
 2. Η αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, ειδικά στα συναφή με το γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ. (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης, σε συναφές αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
 4. Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο του προγεννητικού ελέγχου (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
 5. Η γνώση ανώτερου (Β2) ή ανώτατου (Γ2) επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει έως 5 μόρια.
 6. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου και οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. που αναφέρονται στο υπόμνημά του, αξιολογούνται από 1 έως 5 μόρια.
 7. Στην προσωπική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του υποψήφιου, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3 (κατ’ ανώτατο όριο 30 μόρια).

Ο ανώτατος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος καθορίζεται στα 80 μόρια.
Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά και ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/06/2023 έως και 01/09/2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (του πρώτου σταδίου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: medpsy.auth@gmail.com.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται κατά τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής, και οι θέσεις θα πληρωθούν αντίστοιχα.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και η καταβολή τους γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α ́εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 999154, 2310 999158, 6973054422 (Δευτέρα-Πέμπτη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση medpsy.auth@gmail.com.
Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://psyapphealth.med.auth.gr/
Για καθημερινές ενημερώσεις του μεταπτυχιακού επισκεφτείτε τη σελίδα στο Facebook, Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία, @psychhealthmsc.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο