Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Digital Healthcare Technologies (2023-2024)

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)»

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός - Περιγραφή

To Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων: Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Σχεδιασμό στην Προσθετική Κατασκευή. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης θεραπείας αυτών των τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence), μηχανική μάθηση (machine learning) και το Ιnternet οf Τhings (διαδίκτυο των πραγμάτων).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός φόρτος αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) ECTS.

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιείται το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων Τμημάτων και για τη διδασκαλία παραχωρείται αίθουσα στις Πτέρυγες Διδασκαλίας των Τμημάτων που μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, μπορούν κατόπιν συμφωνίας και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό, να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα επιστημονικά όργανα, εξοπλισμός και διατάξεις που ανήκουν στο Α.Π.Θ. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. γενικότερα ή σε φορείς και Ιδρύματα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)».

Τέλη Φοίτησης

Για την λειτουργία του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. «Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) ανά φοιτητή/-τρια.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Στο αγγλόφωνο ΔιΙΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) (https://www.doatap.gr/), σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.ihu.edu.gr/ ,  μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023. Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο ΠΜΣ., κλπ). Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών. Τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τύποι τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.4957/2022 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5029/2023. (1)
  • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
  • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.
  • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία, συνέδρια, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

(1) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 304 του Ν. 4957/2022:
«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για: α) την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής… Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι»
«5. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.»

Συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο