Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (2024-2025)

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο, πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για τα ακαδημαϊκά έτος 2024-2026 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας», (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4641/Β’/21-10-2020 ).

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς στον τομέα της Ψυχοακουστικής, της διάγνωσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-με έμφαση στις Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, τη Σχιζοφρένεια, τη Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε μία από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.

 1. Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες,
 2. Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Για την ειδίκευση 1 με τίτλο "Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες" θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγοι, Μουσικοπαιδαγωγοί, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Για την ειδίκευση 2 με τίτλο " Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες" γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικής (ΩΡΛ, Παιδίατροι, Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Γενικοί Ιατροί, κ.α. ή και χωρίς ειδικότητα καθώς και Ακοολόγοι μη Ιατροί που εργάζονται στο εξωτερικό με δικαίωμα διάγνωσης διαταραχών ακοής) κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με email τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-apd@med.auth.gr το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και συμμετοχής στο ΠΜΣ. Ποιοι οι λόγοι που επιθυμείτε την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται η γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα εργασίας τους.
 7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Στην τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν τα παρακάτω:

 1. Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια)
 2. Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια)
 3. Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα. Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
 4. Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (1 μόριο/ανακοίνωση, μέγιστο 5 μόρια)
 5. Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (2 μόρια/ανά ανακοίνωση, μέγιστο 10 μόρια,)
 6. Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια)
 7. Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια)
 8. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια/ανά πρόγραμμα, μέγιστο 15 μόρια)
 9. Η επαγγελματική εμπειρία (3 μόρια/έτος, μέγιστο 15 μόρια)
 10. Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά (7) μόρια, επιπέδου Γ1 οκτώ (8) μόρια και επιπέδου Γ2 εννέα μόρια (9), ως μητρική ή η απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής δέκα μόρια (10), μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Ο ανώτατος βαθμός μοριοδότησης που μπορεί να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 150 μόρια.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: (ι) στην ιστοσελίδα www.apdmaster.gr και
(ιι) στην γραμματεία μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΑΕ msc-apd@med.auth.gr

 Προκήρυξη
 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο