Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (2019-2020)

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management)" (ΦΕΚ 4462/8-10-2018, Τεύχος Β’) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δεν περιλαμβάνει δίδακτρα.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντικαθιστά τα προηγούμενα Π.Μ.Σ. «Ειδίκευσης Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων» και «Ειδίκευσης Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων» του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. που λειτουργούν με αυτή τη μορφή από το 2000. Προηγούμενα από αυτά λειτούργησε ένα από τα παλαιότερα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ειδίκευση «Εγγείων Βελτιώσεων» από το 1975-2000.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να διαπρέψουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Εδαφολογίας, και της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της γεωπονικής επιστήμης.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.:

Στη διαχείριση των Εδαφικών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα ρύπανσης και αποκατάστασης εδαφικών πόρων, παρατήρησης Γης και γεωπληροφορικής, ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, διαφόρων δράσεων στη διαχείριση των εδαφικών πόρων για την μικρότερη επίδραση στην γεωργία της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, εκτίμηση των αποτυπωμάτων άνθρακα των καλλιεργειών, αποθήκευση του οργανικού άνθρακα στα εδάφη, χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών για τους σκοπούς της κυκλικής βιοοικονομίας.

Στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα αρδεύσεων και στραγγίσεων εδαφών, επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας και σχεδιασμός των αντίστοιχων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, εκτίμηση υδατικών αποτυπωμάτων, υδροπληροφορικής και αξιοποίησης οριακής ποιότητας υδατικών πόρων.

Στη διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Επίσης σε θέματα ελέγχου - ρύθμισης περιβάλλοντος, εξοπλισμού και σχεδιασμού κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων, επεξεργασίας σημάτων και δεδομένων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και βελτιστοποίησης γεωργικών μηχανημάτων και εκμεταλλεύσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20 ορίζεται σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους. Επιπροσθέτως, στο Π.Μ.Σ. υποψήφιοι/ες δύνανται να είναι πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των προαναφερθεισών κατηγοριών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

  •  Αυτοπροσώπως: Καθημερινά στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (12:00-13:00) που βρίσκεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. (Ισόγειο – δίπλα στο ασανσέρ) (Α. Παυλάτου-Βε, Καθηγήτρια και Γ. Μπίλας, Ε.Δ.Ι.Π.)
  • Ταχυδρομικά: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Για το ΠΜΣ "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος" Υπόψη κας Α. Παυλάτου-Βε, Καθηγήτριας και κ. Π. Γεωργίου, Αν. Καθηγητή 54124, Θεσσαλονίκη

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται στην προκήρυξη, ενώ είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 6). Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan ή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών επιπέδου Γ2.

7. Σύντομο σημείωμα (έως 1000 λέξεις) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: τους στόχους του / της, τα αναμενόμενα οφέλη από το Π.Μ.Σ., τη σύνδεση του Π.Μ.Σ. με την μέχρι τώρα πορεία του / της, τα κυριότερα προσόντα που τον / την καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο/α (επισυνάπτεται σχέδιο το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές.

10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου (με μέγιστο συνολικό άθροισμα 100 μορίων):

Ι. Γενικός Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (μέγιστο 50 μόρια) Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Ο βαθμός Χ 5 Χ συντελεστής (πενταετή φοίτηση ΑΕΙ=1, τετραετή φοίτηση ΑΕΙ=0,8, ΤΕΙ: 0,6)

ΙΙ. Η συνάφεια των σπουδών (μέγιστο 35 μόρια) Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γ.Π.Α., και άλλων Π.Σ. της αλλοδαπής με ίδιο αντικείμενο: 35 μόρια, Β) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ άλλων κατευθύνσεων και άλλων συναφών τμημάτων: 28 μόρια, Γ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 24 μόρια και Δ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ: 18 μόρια. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους: Γεωπονικών Τμημάτων άλλων κατευθύνσεων: 29 μόρια, Μη Γεωπονικών Τμημάτων: 25 και Πτυχιούχων ΤΕΙ: 19 μόρια.

ΙΙΙ. Η προσωπική συνέντευξη και άλλα προσόντα (μέγιστο 15 μόρια) Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Η προσωπική συνέντευξη (6 μόρια), Β) Το σύντομο σημείωμα που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά (3 μόρια), Γ) Η διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας ή ύπαρξη δεύτερου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος που θα πρέπει να πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώσεις (μέγιστο 4) και Δ) Οι δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή σοβαρή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 2 μόρια: 1 x 2).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ.: 2310-998726, 998752 και στο e-mail: msc-deep@agro.auth.gr ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: http://msc-deep.agro.auth.gr/

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αθηνά Παυλάτου-Βε Καθηγήτρια

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα