Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (2023-2024)

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management)" (ΦΕΚ 4462/8-10-2018, τ.Β’) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δεν περιλαμβάνει δίδακτρα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να διαπρέψουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Εδαφολογίας, και της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της γεωπονικής επιστήμης.

Στη διαχείριση των Εδαφικών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα ρύπανσης και αποκατάστασης εδαφικών πόρων, παρατήρησης Γης και γεωπληροφορικής, ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, διαφόρων δράσεων στη διαχείριση των εδαφικών πόρων για την μικρότερη επίδραση στην γεωργία της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, εκτίμηση των αποτυπωμάτων άνθρακα των καλλιεργειών, αποθήκευση του οργανικού άνθρακα στα εδάφη, χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών για τους σκοπούς της κυκλικής βιοοικονομίας.

Στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα αρδεύσεων και στραγγίσεων εδαφών, επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας και σχεδιασμός των αντίστοιχων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, εκτίμηση υδατικών αποτυπωμάτων, υδροπληροφορικής και αξιοποίησης οριακής ποιότητας υδατικών πόρων.

Στη διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων, στόχος είναι η εμβάθυνση σε θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Επίσης σε θέματα ελέγχου - ρύθμισης περιβάλλοντος, εξοπλισμού και σχεδιασμού κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων, επεξεργασίας σημάτων και δεδομένων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και βελτιστοποίησης γεωργικών μηχανημάτων και εκμεταλλεύσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους. Επιπροσθέτως, στο Π.Μ.Σ. υποψήφιοι/ες δύνανται να είναι πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των προαναφερθεισών κατηγοριών.

Στο Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί φοιτητές/φοιτήτριες που είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή διδακτορικού της Γεωπονικής ή άλλης Σχολής. Οι υποψήφιου Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού δεν επιτρέπεται μέχρι τέλος των σπουδών τους να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού διπλώματος οποιονδήποτε άλλων Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Για το ΠΜΣ "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος"

Υπόψη κ. Ι. Υψηλάντη, Αναπληρωτή Καθηγητή και κ. Β. Φράγκου, Αν. Καθηγητή 54124, Θεσσαλονίκη

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται ενώ είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. (Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν οι υποψήφιοι/ες δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι τουλάχιστον έξι (6,0) με κλίμακα 1 έως 10.).

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 6). Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan ή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών επιπέδου Γ2.

7. Σύντομο σημείωμα (έως 1000 λέξεις) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: τους στόχους του / της, τα αναμενόμενα οφέλη από το Π.Μ.Σ., τη σύνδεση του Π.Μ.Σ. με την μέχρι τώρα πορεία του / της, τα κυριότερα προσόντα που τον / την καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο/α (επισυνάπτεται σχέδιο το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές.

10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων. Επίσης να δηλώνεται ότι οι αιτούντες δεν είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού της Γεωπονικής ή άλλης Σχολής.

Στο Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί φοιτητές/φοιτήτριες που είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού της Γεωπονικής ή άλλης Σχολής. Οι υποψήφιου Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού δεν επιτρέπεται μέχρι τέλος των σπουδών τους να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού διπλώματος οποιονδήποτε άλλων Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Π.Μ.Σ. προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ.: 2310-998726, 998752 και στο e-mail: msc-deep@agro.auth.gr ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: http://msc-deep.agro.auth.gr/

 

Προκήρυξη & Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο