Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών (2022-2023)

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του 9ου Κύκλου (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
[ Έναρξη Μαθημάτων: Μάρτιος 2023 ]

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγκριση του ΥΠΠΕΘ, την υπ' αριθμ. 6820/06.07.2018 (Β΄/3214) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε νέες τεχνολογίες αυτοματισμού που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού καθώς και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους.

Τίτλος: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Industrial Automation».

Φοίτηση: Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων καθώς και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι μικτή ήτοι διεξάγεται συνδυαστικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.

Τέλη Φοίτησης: Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για το σύνολο παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Η καταβολή των τελών φοίτησης πραγματοποιείται είτε εφάπαξ κατά την έναρξη παρακολούθησης ή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4249/2014 (Α΄73).

Για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών δείτε εδώ, σελ. 3.

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας
Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» συνοδευόμενες από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής σε μορφή pdf και βεβαιωμένη ψηφιακά μέσω του gov.gr (Το έντυπο της αίτησης παρέχεται στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. Η ψηφιακή βεβαίωση του εντύπου γίνεται στη διεύθυνση εδώ)
  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών *τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο τίτλος και ο βαθμός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.
  • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας * απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν
  • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει) * βεβαιώσεις από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα
  • Πιστοποίηση Ερευνητικής Δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει) * ανάτυπα δημοσιεύσεων/ συγγραφικού έργου ή/και βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
  • Συστατικές Επιστολές (δύο κατ’ ελάχιστο) * μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.
  • Απλό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους όπως π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής, δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί καθώς και να διεξάγει προφορικές συνεντεύξεις.

Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mscauto@uniwa.gr με την ένδειξη: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.
(Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ευδιάκριτα σκαναρισμένα μόνο σε μορφή pdf. Φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο ή αρχεία άλλης μορφής δε θα γίνονται δεκτά.)

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Παρασκευή 24η Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 23:59)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσω email στη διεύθυνση mscauto@uniwa.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο