Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Τίτλος Προγράμματος
Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγκριση του ΥΠΠΕΘ, την υπ' αριθμ. 6820/06.07.2018 (Β΄/3214) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄/114).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Industrial Automation».

Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε νέες τεχνολογίες αυτοματισμού που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού καθώς και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους.

Το ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», ως συγκερασμός των διεπιστημονικών τομέων του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, πρωτοστατεί στις τεχνολογίες αιχμής ανεπτυγμένων χωρών καθώς και χωρών με μεγάλο δείκτη ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους με απόρροια την ανταγωνιστικότητά τους στις οικονομικές αγορές.

Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» προάγει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και παρέχει την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προτιμάται από την αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως από τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες και εταιρείες, για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Φοίτηση: Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ως γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων καθώς και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Επιλογή και Κατηγορίες Εισακτέων: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ Ακαδημαϊκό Έτος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4249/2014 (Α΄73). Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου ν.4485/2017 (Α'/114) όπως ισχύει.

Τρόπος Εισαγωγής: Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί με σχετική προκήρυξη υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών».

Τέλη Φοίτησης: Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για το σύνολο παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.4485/2017 (Α΄/ 114) όπως ισχύει.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: http://mscinautomation.uniwa.gr
email: mscauto@uniwa.gr , Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 538 1540

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο