Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Kοινωνιολογία (2023-2024)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 2626/τ.B΄/5.07.2018) και τροποποιήθηκε το 2021 (ΦΕΚ 4546/τ.Β/1.10.2021). Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινωνιολογία» (επιπέδου Master ή DEA) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα"
β) "Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία"
γ) "Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία"

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι σπουδές αναπτύσσονται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα πεδία αυτά αποτελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη, «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και τα ερμηνευτικά σχήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η συγκέντρωση, συνολικά, εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων ECTS μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων στα εννέα (9) μαθήματα, των τριών πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ και την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 21 φοιτητές/τριες, ισάριθμα κατανεμημένοι/ες μεταξύ των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά με σειρά προτεραιότητας / επιθυμίας την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, και τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Η ένταξη των επιτυχόντων φοιτητών και επιτυχουσών φοιτητριών στις τρεις κατευθύνσεις διενεργείται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ με βάση την δηλωθείσα σειρά προτίμησης και τον βαθμό εισαγωγής τους στο ΠΜΣ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι/ες των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ανακοίνωση των επιτυχόντων/σών υποχρεούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από δημόσια αρχή):

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών που έχουν εκπονήσει (έως 2).
  • 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι/ες δύνανται επίσης να καταθέσουν δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου/ας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από εξετάσεις πτυχιούχοι Τμημάτων-Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι του ευρύτερου πεδίου των θεωρητικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλλουν οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών/χούσα.

Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων θα γίνει τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση) και αφορά στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
Α) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία και
Γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Η ύλη των εξετάσεων, καθώς και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» ενότητα Χρήσιμα Αρχεία

Τα γραπτά θα βαθμολογηθούν με βάση την κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και στα τρία μαθήματα συνολική βαθμολογία δεκαπέντε (15) μονάδων και άνω και τον υψηλότερο μέσο όρο, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, που επιθυμούν να δηλώσουν αίτηση υποψηφιότητας, καλούνται να καταθέσουν από 01/07/2023 έως και τις 21/07/2023 ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΠΜΣ Κοινωνιολογία» (ημερομηνία σφραγίδας από 01/07/2023 έως και 21/07/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Λεωφόρος Συγγρού 136, ΤΚ. 17671 Αθήνα, Παλαιό κτίριο, 3ος όροφος, τηλ.: 210-920145 και 210-9201075 τα εξής:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας
  2. Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση και το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας.
  4. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βαθμη κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.
  5. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2). Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ. Εάν η ξένη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία, τότε δεν απαιτείται άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
  6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Για διευκρινήσεις μπορείτε να θέσετε ηλεκτρονικό ερώτημα στη Γραμματεία του τμήματος Κοινωνιολογίας sociology@panteion.gr

Προκήρυξη
Αίτηση συμμετοχής


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο