Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο δωρεάν και δωδεκάμηνης διάρκειας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ιστοσελίδα), για την περίοδο 2023-2024 να υποβάλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
 2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ,
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται),
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψηφίου που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του,
 6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας,
 7. Τρεις συστατικές επιστολές,
 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής),
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας ή σχετικών με τις Βιοεπιστήμες Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής εφόσον εξετασθούν με επιτυχία σε δύο μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής από τα εξής πέντε: «Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου» (Β ́ εξαμήνου)», «Φυσιολογία», «Φαρμακολογία», «Μικροβιολογία», «Ανοσολογία».

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ (εδώ).

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Απαραίτητες ενέργειες υποψηφίων πριν την επιλογή:

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της Αίτησης, πρέπει να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα Εργαστήρια, όπως αυτά αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Σπουδών στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να πληροφορηθούν για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις ερευνητικές διπλωματικές εργασίες που προσφέρονται από κάθε Εργαστήριο.
 • Στη συνέχεια και ταυτόχρονα με την Αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτά έως δύο Εργαστήρια (κατά σειρά προτίμησης) στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων επιθυμούν να ενταχθούν. Επίσης, όσοι εκ των υποψηφίων υποχρεούνται σε εξετάσεις θα πρέπει να δηλώσουν γραπτά τα δύο μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
 • Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των Προγραμμάτων των Εργαστηρίων απαιτεί υποχρεωτική, καθημερινή φυσική παρουσία.
 • Δεν υπάρχουν δίδακτρα.

Διαδικασία Επιλογής
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις (και έχουν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται). Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του Cambridge (η ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Νούτσου Βασιλική, είτε τηλεφωνικά (2410685719) είτε ηλεκτρονικά (vanouts@med.uth.gr).

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»
ΥΠΟΨΗ κ. ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ 41500
4ος όροφος, Πτέρυγα ΙΙ
Τηλ. 2410 685719
Φαξ. 2410685555

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Από 21 Αυγούστου έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 και από τις 12.00-14.00

Προκήρυξη
Αίτηση Ενδιαφερομένου
Αίτηση Παράτασης
Έντυπα Λειτουργίας
Δομή Διπλωματικής Εργασίας
Κανονισμός Σπουδών


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο