Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη ΠΜΣ "Νευροεπιστήμες" (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023−2024, Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο εξής Πρόγραμμα, με τίτλο «Νευροεπιστήμες» (Neurosciences) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’).
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επισπεύδουσα Σχολή.
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Νευροεπιστήμες» (MSc in Neurosciences), επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020.

Αντικείμενο - Σκοπός του Προγράμματος
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές - Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε δύο έτη. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νευροεπιστήμες μετά από τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.
Στα πρώτα δύο εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.
Στο τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ εκπονούν δύο (2) εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations) διάρκειας τριών (3) μηνών έκαστη και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Το Πρόγραμμα δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος διεξάγεται μόνο με φυσική παρουσία των ΜΦ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 15 φοιτητές ανά έτος.
Καθ ’υπέρβασιν του ανώτατου αριθμού των εισακτέων μπορούν να εισαχθούν μέχρι δύο (2) υποψήφιοι στους οποίους έχει απονεμηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από Κράτη, Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών, Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή Προγράμματα, κ.α., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr
και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
2. Για πτυχιούχους
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλουν το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με σφραγίδα APOSTILLE (εφόσον υπάρχει) και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων).
2.2 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Για τελειόφοιτους
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων
(επαγγελματικές ή/και ερευνητικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.)
5. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών
6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
8. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και αν ναι, σε ποια.
9. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος σύμφωνα με το ΦΕΚ Αντικατάστασης 5773/2022-11-11 τ.Β’ το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
10. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf:

 • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
 • Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

 • Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
 • Διαστάσεις: 200px x 200px

Οι Συστατικές Επιστολές πρέπει να υποβληθούν:
1. Είτε μέσω email από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α
κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Νευροεπιστήμες»
Η αποστολή του email να γίνει από διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση email του συντάκτη.
Το email με τη Συστατική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει την ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.
Η αποστολή του email πρέπει να γίνει μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023.

2. Είτε μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων:
Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην αίτηση υποψηφιότητάς του:
α) το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη
β) τη διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης ώστε εν συνεχεία η εφαρμογή να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά τον συντάκτη να ανεβάσει τη συστατική του επιστολή, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.

Η υποβολή της συστατικής επιστολής από τον συντάκτη στην εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να γίνει μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν: 

 1. βαθμό πτυχίου, 
 2. βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 
 3. επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 
 4. τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 
 5. αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 
 6. επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και 
 7. επίδοση στην προσωπική συνέντευξη η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του. Τα παραπάνω κριτήρια συνεκτιμώνται σε βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης 1-10 (με το 10 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία).

Διαδικασία Επιλογής
Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο Πρόγραμμα, γίνεται από εντεκαμελή Επιτροπή Επιλογής.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τους αρχικούς πίνακες των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά. Οι πίνακες αυτοί δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τυχόν ενστάσεις (οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες και συγκεκριμένες) γίνονται μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχικών πινάκων, εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής καταρτίζονται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά, οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι.

Εφόσον Μεταπτυχιακός Φοιτητής που έχει επιλεχθεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη Γραμματεία του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί εν τέλει να εγγραφεί, ή παρέλθει η ημερομηνία εγγραφής, και διαπιστωμένα η μη εγγραφή του δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου οι κενές θέσεις επιτυχόντων δύναται να καλυφθούν από τους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Τέλη Φοίτησης
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1000€, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος.

Ενδεικτική καταβολή των τελών φοίτησης:
1η δόση: Εγγραφή στο Πρόγραμμα 500€ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023 
2η δόση: 500€ Σεπτέμβριος 2024

Χρονοδιάγραμμα

 • 9 Ιουνίου 2023: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
 • 27 Ιουνίου 2023: Συνέντευξη
 • Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψήφιων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 28 Ιουνίου 2023.
 • Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και τον τρόπο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω e-mail.
 • 29 Ιουνίου 2023: Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Επιτυχόντων και τυχόν Επιλαχόντων Φοιτητών
 • 6 Ιουλίου 2023: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
 • 10 Ιουλίου 2023: Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων και τυχόν Επιλαχόντων
 • Φοιτητών

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023 - Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 1. Έντυπο εγγραφής
 2. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους ξένους υπηκόους
 4. Αποδεικτικό πληρωμής της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης
 5. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

Οκτώβριος 2023: Έναρξη Μαθημάτων

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος email: postgradsecr@med.uoc.gr, τηλ. 2810 394868.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο