Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγκέφαλος και Νους (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου σε εφαρμογή του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2117Β’/8- 6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου.

Αντικείμενο του Προγράμματος: Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς. 

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://brain-mind.med.uoc.gr/

Φοίτηση: Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση. Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Ε&Ν.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν Σχολή Ιατρικής και μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ στην ιστοσελίδα εδώ, να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και συγκεκριμένα:

1. Προσωπικά στοιχεία και επισύναψη φωτογραφίας
2. Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διακρίσεις/Υποτροφίες, Διπλωματικές, Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες, Επιμόρφωση/Σεμινάρια, Ξένες Γλώσσες, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιστοποιήσεις (μπορούν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για επιμόρφωση), Επιπλέον Πληροφορίες (όπου καλούνται να συμπεριλάβουν (α) Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - μέχρι 2000 χαρακτήρες - στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του προγράμματος Ε&Ν και (β) κατάλογο δημοσιεύσεων/επιστημονικών εργασιών - εφόσον υπάρχουν),
3. Δύο (2) ονόματα ατόμων που θα παρέχουν συστατικές επιστολές (βλ. και παρακάτω) για τον υποψήφιο.

και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

1. Αντίγραφα Πτυχίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού πρέπει να υποβάλουν επιπλέον πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι τελειόφοιτοι υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου).
4. Άλλα έγγραφα με πληροφορίες που δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στα προεπιλεγμένα πεδία.

Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει μέχρι 10 Ιουλίου 2022

Σαρωμένα πιστοποιητικά και αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px

Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται με την αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη.

Χρονοδιάγραμμα:

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022

Προφορική Συνέντευξη: πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη:

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ. 2810 394526
email: bmsecr@med.uoc.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο