Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγκέφαλος και Νους (2024-2025)

Η Ιατρική Σχολή, τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφίας, Φυσικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τα Ινστιτούτα Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών, και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) οργανώνουν και λειτουργούν το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» (ΔΙ-ΠΜΣ Ε&Ν), σε εφαρμογή του N. 4957/2022 και του ΦΕΚ 1079,τ.Β’/15-02-2024, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου.

Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς. Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://brain-mind.med.uoc.gr/.

Οι απόφοιτοι του ΔΙ-ΠΜΣ Ε&Ν αναμένεται να

  • κατανοούν σε μεγάλο βαθμό το διεπιστημονικό χαρακτήρα των Επιστημών του Εγκεφάλου και του Νου και να έχουν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσης που εκτείνεται από τα νευρικά κύτταρα, στα δίκτυα νευρώνων, στα κυκλώματα περιοχών και στον τρόπο που αυτά αλληλεπιδρούν για την ανάδυση της σκέψης και της συμπεριφοράς
  • έχουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε μια ευρεία κλίμακα σύγχρονων νευροεπιστημονικών μεθόδων που κυμαίνονται από τη διερεύνηση των κυτταρικών διεργασιών στο επίπεδο των νευρώνων μέχρι την καταγραφή και ανάλυση δραστηριότητας νευρωνικών πληθυσμών από διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου σε ζωικά μοντέλα, την απεικόνιση της δραστηριότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου, τη μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς, τη μοντελοποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου σε διαφορετικές κλίμακες, την ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων, εργαλείων και συστημάτων που προσομοιάζουν λειτουργίες του νευρικού συστήματος.
  • διαθέτουν δεξιότητες σε μαθηματικά, στατιστική και προγραμματισμό, που τους επιτρέπουν να μετρούν, αναλύουν και οπτικοποιούν δεδομένα και αποτελέσματα
  • είναι σε θέση να εξετάζουν και να αξιολογούν την καταλληλότητα πειραματικών προσεγγίσεων και να επιλέγουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους για ένα δεδομένο πρόβλημα καθώς και να συνδυάζουν τεχνικές με συνετό τρόπο για να προσεγγίσουν πολύπλοκα επιστημονικά ερωτήματα
  • αναλύουν κριτικά την επιστημονική γνώση και να χρησιμοποιούν υπάρχουσες έρευνες καθώς και βάσεις δεδομένων και εργαλεία για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων
  • επικοινωνούν τα ευρήματά τους με αρτιότητα και πειστικότητα, είτε προφορικά είτε γραπτά, να συζητούν με ειδικούς και να συμβάλλουν σε συζητήσεις επί τρεχόντων/σύγχρονων θεμάτων στις επιστήμες του Εγκεφάλου και του Νου
  • έχουν αποκτήσει γενικές ικανότητες όπως διαχείριση χρόνου και συγκρούσεων, αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση. Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Ε&Ν (Οκτώβριος 2024). Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν Σχολή Ιατρικής και μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ στην ιστοσελίδα εδώ, να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και συγκεκριμένα:

1. Προσωπικά στοιχεία και επισύναψη φωτογραφίας

2. Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διακρίσεις/Υποτροφίες, Διπλωματικές, Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες, Επιμόρφωση/Σεμινάρια, Ξένες Γλώσσες, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιστοποιήσεις (μπορούν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για επιμόρφωση), Επιπλέον Πληροφορίες (όπου καλούνται να συμπεριλάβουν (α) Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - μέχρι 2000 χαρακτήρες - στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του προγράμματος Ε&Ν και (β) κατάλογο δημοσιεύσεων/επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν),

3. Δύο (2) ονόματα ατόμων που θα παρέχουν συστατικές επιστολές (βλ. και παρακάτω) για τον υποψήφιο και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:
α) Αντίγραφα Πτυχίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
β) Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) (αν υπάρχει, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.
γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
δ) Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου) ε. Άλλα έγγραφα με πληροφορίες που δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στα προεπιλεγμένα πεδία.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:
α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Εναλλακτικά, ο συντάκτης της συστατικής επιστολής δύναται να τη στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr γράφοντας στη γραμμή του θέματος «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΙ-ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους». Η αποστολή της συστατικής επιστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνει από διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης. Στη συστατική επιστολή θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει μέχρι 4 Ιουνίου 2024.

Σαρωμένα πιστοποιητικά και αρχεία: Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 2MB. Το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων είναι 20MB. Για τη φωτογραφία μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου .png, .jpeg με μέγιστο μέγεθος 2MB και διαστάσεις 200px x 200px. Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται με την αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη.

Χρονοδιάγραμμα:
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου 2024
Προφορική Συνέντευξη: 1-14 Ιουλίου 2024
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2024

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης τηλ. 2810 394526 email: bmsecr@med.uoc.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο