Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγκέφαλος και Νους (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου σε εφαρμογή του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2117Β’/8-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νους.

Αντικείμενο του Προγράμματος:

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και διάχυση της γνώσης σχετικά με τον Εγκέφαλο και το Νου. Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς.

Διάρκεια φοίτησης:

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δεκτοί γίνονται:

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:

 • είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση/Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, http://brain-mind.med.uoc.gr/
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 • Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών σε επίπεδο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge (επίπεδο Β2 Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου).
 • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
 • Έκθεση σχετική με τους λόγους που τον/την οδηγούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (motivation letter).
 • Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
 • Συστατικές επιστολές

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων ΜΦ, ενδέχεται να είναι παρόντες και άλλοι διδάσκοντες του προγράμματος χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν είναι:

 • Η επιστημονική κατάρτιση
 • Η ερευνητική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός επιτυχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

Μαρία Πανάγου (bmsecr@med.uoc.gr) και Γιάννης Δαλέζιος (dalezios@uoc.gr )

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας.

Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι:

Α. Αίτηση.

Β. Έκθεση των λόγων για τους οποίους ο φοιτητής επιθυμεί να σπουδάσει στο ΔΠΜΣ Ε&Ν (motivation letter).

Γ. Βιογραφικό Σημείωμα.

Δ. Πιστοποιητικά Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία.

Ε. Συστατικές επιστολές, εάν έχουν παραδοθεί ανοικτές στον υποψήφιο. Αλλιώς, οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν απευθείας στις παραπάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αιτήσεις που δε θα ακολουθούν το παραπάνω περιγραφόμενο πρότυπο ή είναι ελλιπείς δεν θα αξιολογηθούν.

Όσοι καταθέσουν αίτηση αποδέχονται ότι τα αρχεία που αποστέλλουν ηλεκτρονικά θα είναι στη διάθεση των μελών του «Εγκέφαλος και Νους» για να τα μελετήσουν.

Χρονοδιάγραμμα:

31 Αυγούστου 2018: Λήξη υποβολής αιτήσεων

Περί τις 20 Σεπτεμβρίου 2018: Προφορική Συνέντευξη (είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των υποψηφίων).

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Αντώνης Μοσχοβάκης

 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα