Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική (2022-2023)

Οι Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με Καθηγητές και Ερευνητές που ανήκουν σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και με διακεκριμένους επιστήμονες στελέχη συναφών Ελληνικών Επιχειρήσεων, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) απευθύνεται σε απόφοιτους Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα, αφού εμβαθύνουν στα θέματα και τα «εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης, να ακολουθήσουν μία εκ των τριών (3) παρεχόμενων διακριτών κατευθύνσεων: της μαθηματικής προτυποποίησης Τεχνολογιών Αιχμής, της μαθηματικής προτυποποίησης Μαθηματικών της Επιστήμης των Δεδομένων ή της μαθηματικής προτυποποίησης σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Στο ανωτέρω ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως από Θετικές, Οικονομικές και Πολυτεχνικές Σχολές και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση κυρίως των εξής κριτηρίων: 

 • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου, 
 • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης 
 • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, 
 • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, 
 • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 
 • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου, 
 • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας, 
 • συστατικές επιστολές, 
 • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά 
 • προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις και 
 • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται. 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίοι θα προκριθούν κατά την 1η φάση επιλογής, θα πραγματοποιηθούν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (εδώ) καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ (http://www.semfe.ntua.gr) .

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την 1η/7/2022, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (βλ. κατωτέρω) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο  α) από τον δικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ: (εδώ, και  β) από την ιστοσελίδα της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε  του  Ε.Μ.Π. στη διεύθυνση: www.semfe.ntua.gr  
 2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος) ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος αποφοίτησης. Για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται  πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας .
 4. Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, του βαθμού απολυτηρίου & του  (αναμενόμενου) βαθμού πτυχίου, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής  δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία. 
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού ξένων γλωσσών για τους ημεδαπούς και Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.
 6. Έως 2 Συστατικές Επιστολές (από καθηγητή / εργοδότη).
 7. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Το έντυπο της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pgradsemfe@mail.ntua.gr  με θέμα: «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΠΣΤΧ».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή σε επικοινωνία με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ: Μ. Κασσάπη  210-7724191.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο