Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του ΔΠΜΣ απαιτούν την παρουσία και ενεργό συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου. Η μη επαρκής παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να επιφέρει τη μερική ή ολική απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις του αντιστοίχου εξαμήνου ή ακόμα και την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα του ΔΠΜΣ από αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για κάθε ένα των μαθημάτων προβλέπονται ώρες παραδόσεων και φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχή τους σε ασκήσεις.

Όλοι οι Φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον από τα μαθήματα Κορμού.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των Τεχνολογιών Αιχμής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των Μαθηματικών της Επιστήμης Δεδομένων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της κατεύθυνσης. 'Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Η Διεύθυνση του ΔΠΜΣ καθορίζει σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ανάλογα με τα βασικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του, μια υποομάδα μαθημάτων από την Κατεύθυνση που ακολουθεί, από την οποία είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης. Επίσης σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του ΔΠΜΣ μπορεί, αν το κρίνει ακαδημαϊκά αναγκαίο, να μεταβάλει την παραπάνω αναλογία επιλογής των μαθημάτων στις διάφορες Κατευθύνσεις.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε 90. Από αυτές κατ’ ελάχιστον οι εξήντα (60) προέρχονται από τα μαθήματα και τριάντα (30) από τη Μεταπτυχιακή Εργασία.

Αναλυτικά, τα μαθήματα φαίνονται παρακάτω:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή μαθημάτων μέχρι συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 πιστωτικών μονάδων για το εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Προβλήματα Βελτιστοποίησης και Μεταβολικές Αρχές της Μαθηματικής Φυσικής (6 ECTS)
 • Δυναμικά Συστήματα και Μαθηματική Θεωρία Χάους (8 ECTS)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων (8 ECTS)
 • Αριθμητική Ανάλυση (8 ECTS)
 • Συναρτησιακή Ανάλυση (8 ECTS)

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Στοχαστικές Διαδικασίες (8 ECTS)
 • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων (6 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια σε Πολύπλοκα Συστήματα (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση (8 ECTS)
 • Παράλληλος Υπολογισμός (7 ECTS)
 • Δίκτυα: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (8 ECTS)
 • Απεικόνιση Γραφημάτων (8 ECTS)
 • Θεωρία Μέτρου (8 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική (6 ECTS)
 • Εφαρμογές της μη Γραμμικής Οπτικής στις Φωτονικές Επικοινωνίες και Διατάξεις (8 ECTS)
 • Ήλεκτρο-Οπτική και Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Φαινόμενα Κυματοδήγησης στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Πεπερασμένες Διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (8 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Στοχαστικές Διαδικασίες (8 ECTS)
 • Στατιστικοί Σχεδιασμοί (9 ECTS)
 • Αναγνώριση Προτύπων (7 ECTS)
 • Επιστήμη των Δεδομένων στην πράξη (6 ECTS)
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (8 ECTS)
 • Απεικόνιση Γραφημάτων (8 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Ανάλυση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (6 ECTS)
 • Αποτίμηση Αξιόγραφων και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων (6 ECTS)
 • Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά (8 ECTS)
 • Μικροοικονομική Θεωρία (6 ECTS)
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας (6 ECTS)
 • Πεπερασμένες Διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (8 ECTS)

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή μαθημάτων μέχρι συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 πιστωτικών μονάδων για το εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Στατιστικά Πρότυπα (7 ECTS)
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (8 ECTS)
 • Οικονομετρία και Ανάλυση Χρονοσειρών (6 ECTS)

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μη Γραμμική Δυναμική και Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Εργαστήρια: - Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC (6 ECTS)
 • Μη-Μαρκοβιανές Στοχαστικές Συναρτήσεις. Στοχαστική Δυναμική (6 ECTS)
 • Εργαστήρια: Θεωρία Κόμβων, Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές (8 ECTS)
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα (8 ECTS)
 • Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος (8 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση (8 ECTS)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (7 ECTS)
 • Περιγραφική Θεωρία Συνόλων (8 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

 • Μοριακή Προσομοίωση Υλικών (6 ECTS)
 • Μαθηματική Προτυποποίηση στη Νανοτεχνολογία (8 ECTS)
 • Όραση Υπολογιστών (7 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Φυσική και Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης (8 ECTS)
 • Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης για την Παρατήρηση και Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος (7 ECTS)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων: Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων (6 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (9 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση (8 ECTS)
 • Στατιστική και MCMC (6 ECTS)
 • Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων Παρατήρησης Γης (7 ECTS)
 • Ανάλυση Επιβίωσης και Αξιοπιστίας (8 ECTS)
 • Τεχνορύθμιση και Επιστήμη των Δεδομένων (7 ECTS)
 • Συστημική και Δικτυακή Βιολογία (8 ECTS)
 • Άλγεβρα (8 ECTS)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων: Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων (6 ECTS)
 • Οικονομετρία και Ανάλυση Χρονοσειρών (6 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Στοχαστικές ΔΕ και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική (8 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (7 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)
 • Μακροοικονομική Θεωρία (6 ECTS)
 • Ανάλυση Επιβίωσης και Αξιοπιστίας (8 ECTS)
 • Μαθηματικά Οικονομικά: Θεωρία Ισορροπίας (6 ECTS)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων: Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων (6 ECTS)
 • Οικονομετρία και Ανάλυση Χρονοσειρών (6 ECTS)

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις της Διοίκησης του ΔΠΜΣ, που επικυρώνονται από τη Σχολή ΕΜΦΕ.

Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο