Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η έναρξη των μαθημάτων του νέου κύκλου του Π.Μ.Σ. θα γίνει εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο 45 (σαράντα πέντε).

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 2/09/2019 έως 23/09/2019 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Αλεξανδρουπόλεως 25, 1ος όροφος, τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 11:30-13:30

Θερμή παράκληση για την έγκαιρη προσέλευση των υποψηφίων. Ο συνωστισμός για κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας τις τελευταίες ημέρες μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η οποία θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και εντός του προαναφερθέντος ωραρίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα  www.school.med.uoa.gr.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων. 
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
 5. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
 7. Βεβαιώσεις Κλινικού ή αντίστοιχα κοινωνικού έργου (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί). 
 8. Βεβαιώσεις Ερευνητικής δραστηριότητας  (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).   
 9. Πιστοποιήσεις Ξένης Γλώσσας (Κατώτατο Επίπεδο B2).
 10. Δύο Συστατικές Επιστολές (σε  χωριστούς κλειστούς φακέλους, από άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα).
 11. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

12. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας*.  

*Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών” του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχω επισυνάψει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά σε μορφή πρωτοτύπων εγγράφων ή αντιγράφων, τα οποία είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στην Αίτησή μου και στο Βιογραφικό μου Σημείωμα  είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο».

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την  συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

      

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέτουν το φάκελό τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Προσοχή:

Α) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων να εσωκλείονται σε «φάκελο με λάστιχο».

Β) Οι επιστημονικές εργασίες (π.χ. δημοσιεύσεις, κ.ά.) των υποψηφίων να κατατίθενται σε έντυπη μορφή.

Γ) Δεκτοί γίνονται μόνο συμπληρωμένοι φάκελοι υποψηφιότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται. 

 

Πληροφορίες:

 • Γραμματεία ΠΜΣ «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», Αλεξανδουπόλεως 25, 1ος όροφος, Αθήνα, 11527

      Email επικοινωνίας: pmsmhp@med.uoa.gr

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Καθηγητής κ. Χ.Χ. Παπαγεωργίου                                   


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα