Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση (2024-2025)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται η παράταση της προκήρυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr/).

Ανακοίνωση

----------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.) με τίτλο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», Master of Science (MSc) «Early Intervention in Psychosis».

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.600 ευρώ). Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διά ζώσης κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16.30μμ-20.30μμ, στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου «Κώστας Στεφανής».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής και Εργοθεραπείας της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 307 του νόμου 4957/22.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική διαχείριση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων εκδηλώσεών του.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του ΠΜΣ οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φιλοσοφία και τις αρχές που διέπουν τις επιστημονικά κατοχυρωμένες υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Early Intervention in Psychosis services), καθώς και τη συμπτωματολογία και την αιτιοπαθογένεια των ψυχωτικών διαταραχών. Θα διδαχθούν μοντέλα παρεμβάσεων τα οποία στοχεύουν στην άμεση, ενεργητική και πολυεπίπεδη (φαρμακευτική, ψυχολογική και κοινωνική) υποστήριξη των ασθενών στο φάσμα της ψύχωσης στην κοινότητα ή στο σπίτι, και διέπονται από τις αρχές του αποστιγματισμού της ψυχικής ασθένειας, της συνδιαχείρισης του θεραπευτικού σχεδιασμού με τον ασθενή, την αποφυγή των υποτροπών και την ενεργητική υποστήριξη για γρήγορη κοινωνική, λειτουργική και επαγγελματική αποκατάσταση. Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση των διαθέσιμων ιατροφαρμακευτικών, ψυχοθεραπευτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, και θα πραγματοποιηθεί εξάσκηση στις διδαχθείσες θεωρητικές γνώσεις, μέσω της ανάλυσης κλινικών περιστατικών και θεραπευτικών πλάνων.

Επιπλέον, στόχος του ΠΜΣ είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στη μεθοδολογία έρευνας των επιστημών υγείας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης. Συγκεκριμένα, θεμελιακός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους:

 • Να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές στην έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση.
 • Να έχουν κατανοήσει τις εφαρμογές της έγκαιρης παρέμβασης στα πεδία της κλινικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και της έρευνας.
 • Να γνωρίζουν τα θεραπευτικά πλαίσια και τις τεχνικές της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.
 • Να αντιλαμβάνονται ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας στις επιστήμες υγείας.
 • Να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 14 Ιουνίου 2024 ηλεκτρονικά στο email: msceip@med.uoa.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα https://school.med.uoa.gr/
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, κατώτατο επίπεδο Β2
 • Συστατικές επιστολές (2- σε ηλεκτρονική μορφή ή σκαναρισμένες)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους,
 • Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (ή μέσω του gov.gr) , ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Το όνομα του κάθε αρχείου να ξεκινά με το Επώνυμό σας πχ. «Ντιγριντάκη–Αίτηση φοίτησης» και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ΈΝΑ ενοποιημένο pdf αρχείο (με πρώτο έγγραφο τηνζ<<<χζζζ αίτηση).

Πληροφορίες:

Ντιγριντάκη Κέλλυ - Υπεύθυνη ΠΜΣ «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση»

 • Email επικοινωνίας: msceip@med.uoa.gr
 • Τηλέφωνο: 6978842588 (Τρίτη και Πέμπτη 12.00μμ-14.00μμ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο