Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση (2022-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.)  με τίτλο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση»,  Master of Science (MSc)  «Early Intervention in Psychosis».
Η τροποποίηση του ΠΜΣ «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας- Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών» και η μετονομασία του σε «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 27/10.06.2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και αναμένεται η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Οκτώβριο του 2022.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.200  ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.600 ευρώ).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής και Εργοθεραπείας της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική διαχείριση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων εκδηλώσεών του.
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του ΠΜΣ οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φιλοσοφία και τις αρχές που διέπουν τις επιστημονικά κατοχυρωμένες υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Early Intervention in Psychosis services), καθώς και τη συμπτωματολογία και την αιτιοπαθογένεια των ψυχωτικών διαταραχών. Θα διδαχθούν μοντέλα παρεμβάσεων τα οποία στοχεύουν στην άμεση, ενεργητική και πολυεπίπεδη (φαρμακολογική, ψυχολογική και κοινωνική) υποστήριξη των ασθενών στο φάσμα της ψύχωσης στην κοινότητα ή στο σπίτι, και διέπονται από τις αρχές του αποστιγματισμού της ψυχικής ασθένειας, της συνδιαχείρισης του θεραπευτικού σχεδιασμού με τον ασθενή, την αποφυγή των υποτροπών και την ενεργητική υποστήριξη για γρήγορη κοινωνική, λειτουργική και επαγγελματική αποκατάσταση. Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση των διαθέσιμων ιατροφαρμακευτικών, ψυχοθεραπευτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, και θα πραγματοποιηθεί εξάσκηση στις διδαχθείσες θεωρητικές γνώσεις, μέσω της ανάλυσης κλινικών περιστατικών και θεραπευτικών πλάνων. 
Επιπλέον, στόχος του ΠΜΣ είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στη μεθοδολογία έρευνας των επιστημών υγείας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης. Συγκεκριμένα, θεμελιακός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους:

  • Να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές στην έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση. 
  • Να έχουν κατανοήσει τις εφαρμογές της έγκαιρης παρέμβασης στα πεδία της κλινικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και της έρευνας.
  • Να γνωρίζουν τα θεραπευτικά πλαίσια και τις τεχνικές της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.
  • Να αντιλαμβάνονται ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας στις επιστήμες υγείας.
  • Να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του ΠΜΣ σχετικά με τις αιτήσεις τους από  23-06-2022 έως και 31-07-2022.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Αίτηση σε ειδικό έντυπο (παρέχεται από την γραμματεία του ΠΜΣ μετά από σχετική επικοινωνία)
2.    Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών ή αποδεικτικό ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.
3.    Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.  
4.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (στο χώρο της ψυχικής υγείας και κλινικής εξειδίκευσης (εάν υπάρχουν)
5.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
6.    Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα. 
7.    Βεβαιώσεις Κλινικού ή αντίστοιχα κοινωνικού έργου (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).  
8.    Βεβαιώσεις Ερευνητικής δραστηριότητας  (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).   
9.    Πιστοποιήσεις Ξένης Γλώσσας (Κατώτατο Επίπεδο B2). 
10.    Δύο Συστατικές Επιστολές (από άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα).
11.    Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
12.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την  συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους). 

Υποβολή δικαιολογητικών:

  • Ηλεκτρονικά στο email: antigrin@uoa.gr 

Παρακαλούμε  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  που  θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ένα pdf αρχείο (πρώτο έγγραφο να είναι η αίτηση) και το  όνομα  του  αρχείου  να  ξεκινά  με  το  Επώνυμό  σας  πχ. «Ντιγριντάκη–Αίτηση φοίτησης».

Πληροφορίες:

•    Ντιγριντάκη Κέλλυ- Υπεύθυνη ΠΜΣ «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση»

      Email επικοινωνίας: antigrin@uoa.gr

      Τηλέφωνο: 6978842588 (Καθημερινά 12.00μμ-14.00μμ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο