ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανέρχεται σε οκτώ (8). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες - ECTS.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Α΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ11 Υ Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7 
2 MΣΚ12 Υ Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8
3 MΣΚ13 Υ Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7
4 MΣΚ14 Υ Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8 
Σύνολο 30 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ21 Υ CAD/CAM/CNC 8 
2 MΣΚ22 Υ Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7 
3 MΣΚ23 Υ Αεροδυναμική Σχεδίαση 8 
4 MΣΚ24 Υ Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7 
Σύνολο 30 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 ΜΣΚ30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30 
Σύνολο 30 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Α΄ Εξάμηνο 

α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ11 Υ Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7 
2 MΣΚ12 Υ Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8
Σύνολο 15

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ21 Υ CAD/CAM/CNC 8 
2 MΣΚ13 Υ Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7 
Σύνολο 15 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ22 Υ Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7 
2 MΣΚ14 Υ Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8 
Σύνολο 16 

Δ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ23 Υ Αεροδυναμική Σχεδίαση 8 
2 MΣΚ24 Υ Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7 
Σύνολο 15 

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα 
α/α Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 ΜΣΚ30 Διπλωματική Εργασία – Master’s Thesis 30 
Σύνολο 30 

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα